اختصاصی کیهان لندن؛ آخرین سال‌های زندگی شاه؛ گفتگو با اندرو اسکات کوپر، نویسنده کتاب «سقوط بهشت»

اندرو اسکات کوپر نویسندۀ  «The Fall of Heaven» کتاب تازه‌ای دربارۀ آخرین روزهای ایران شاهنشاهی است.  کتاب قبلی این نویسنده «سلاطین نفت» نام داشت. پرسش: چه چیز سبب شد که شما کتابی درباره پهلوی‌ها و واپسین روزهای ایران شاهنشاهی نوشتید؟ پاسخ: نخستین موج نگارش کتاب در این باره به سال‌های دهۀ ۸۰  و ۹۰ بر … ادامه خواندن اختصاصی کیهان لندن؛ آخرین سال‌های زندگی شاه؛ گفتگو با اندرو اسکات کوپر، نویسنده کتاب «سقوط بهشت»