اعلامیه درباره حمله به قرارگاه دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان

شنبه ۴ دی ۱۳۹۵ برابر با ۲۴ دسامبر ۲۰۱۶


شامگاه سی‌ام آذر ماه (٢٠ دسامبر ٢٠١۶) یک گردهمایی فرهنگی کە بە مناسبت شب یلدا (٨۶مین سالروز میلاد د.قاسملو) در قرارگاه دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان و بە ابتکار اتحادیەی جوانان دمکرات شرق کردستان و با شرکت خانوادە و مبارزان و اعضای این حزب برگزار شدە بود، آماج یک انفجار تروریستی قرار گرفت.

همزمان با پایان مراسم، یک بمب در نزدیکی محل مراسم و در مقابل یک فروشگاە و در کنار راه تردد عمومی هرموتە– کمپ آزادی منفجر شد. هنگامی کە جمعی از پیشمرگان و پلیس‌های مرکز امنیتی مستقر در آن حوالی به منظور کمک‌رسانی بە محل رویداد می‌رسند، بمب دوم نیز منفجر می‌گردد و در نتیجە بلافاصلە شش تن جان خود را از دست دادە و چهار تن نیز مجروح می‌گردند کە متأسفانە یکی از مجروحین نیز دوازدە ساعت بعد از حادثە جان خود را از دست می‌دهد و بدین‌ ترتیب آمار شهدای این اقدام تروریستی بە هفت تن می‌‌رسد (پنج مبارز دمکرات و دو پلیس امنیتی).

قرائن و اطلاعات حکایت از آن دارند کە هدف از این انفجار، بە قتل رساندن شمار هر چە بیشتری از مبارزان و خانوادەهای دمکرات بودە و به دلیل آنکە نتوانستەاند بمب‌ها را در سالن برگزاری مراسم کار بگذارند، نزدیک‌ترین نقطە بە این هدف را کە مردم در پی پایان مراسم در آن گرد می‌آیند، انتخاب کردەاند. حزب دمکرات کردستان در نخستین اطلاعیە به منظور مطلع ساختن هر چە سریع‌تر افکار عمومی از این رویداد، تنها رخ دادن انفجار و میزان زیان‌ها و قربانیان را بە اطلاع همگان رساند و انگشت اتهام را به سوی هیچ طرف مشخصی دراز نکرد. اما از همان نخستین لحظات، تردیدی وجود نداشت کە رژیم جمهوری اسلامی ایران عامل این توطئەی تروریستی است. بیانات، مصاحبەها و روشنگری‌های بعدی مسئولان حزب ما در رابطە با این انفجار، بر دست داشتن جمهوری اسلامی ایران در انجام این جنایت تروریستی تاکید داشتە است.

حزب دمکرات کردستان در متهم کردن رژیم جمهوری اسلامی ایران بە انجام این انفجار تروریستی، بە مجموعە اسناد و دلایلی متکی است. این رژیم تنها در اقلیم کردستان در دهەی ٩٠ میلادی، ده‌ها جنایت تروریستی بزرگ را علیە نیروهای سیاسی و مبارزان کرد کردستان ایران و خانوادەهایشان انجام دادە است کە بە قربانی شدن صدها تن انجامیدە است. علاوە بر این کارنامەی سیاهی کە جمهوری اسلامی ایران در ترور مبارزان سیاسی مخالف این رژیم در اقلیم کردستان داراست، در ماه‌های گذشتە، فرماندهان سپاە پاسداران به طور صریح و مدام تهدید کردەاند کە در داخل خاک اقلیم و در هر جایی کە لازم بدانند، بە دمکرات‌ها و مراکز و قرارگاه‌های آنان ضربە می‌زنند. مهمتر از این موارد، اطلاعاتی هستند کە کمیتەی امنیت حزب دمکرات کردستان طی چند سال اخیر از روند خنثی کردن توطئەهای این رژیم و تحقیق از عوامل گسیل شدەی وابستە بە اطلاعات و دستگاه‌های جاسوسی جمهوری اسلامی بە درون حزب‌ ما، گرد آوردە است. بر اساس اطلاعات کسب شدە، اطلاعات و سپاەپاسداران ماه‌ها است کە برای خرابکاری و انجام انفجار و اقدامات تروریستی دیگر در داخل قرارگاه‌ها و مقرات حزب و علیە مسئولان و مبارزان حزبی در تلاش هستند. در راستای عملی ساختن مقاصد تروریستی خود در اقلیم کردستان و علیە حزب دمکرات و دیگر نیروهای سیاسی کردستان ایران، در دهەی ٩٠ شمسی با شماری از همدستان خود تماس برقرار کردە و از آنان خواستەاند تا در این خصوص با آنها همکاری کنند. همین امر کە تنها طی دو سال گذشتە چند توطئەی تروریستی علیە قرارگاه‌ها و مسئولان شماری از سازمان‌های سیاسی کردستان ایران در داخل خاک اقلیم کردستان خنثی گشتە و عاملان آنها بە آغوش دستگاه‌های جاسوسی رژیم ایران بازگشتەاند، مؤید درستی نکات ذکر شدە هستند. اسناد و مدارک و اطلاعاتی کە در رابطە با انفجار شب یلدا در اختیار حزب دمکرات کردستان قرار دارند و فعلا در حال بررسی و تحقیق بیشتر در مورد آنها هستیم، لحظە بە لحظە ما را مطمئن‌تر می‌سازد کە رژیم جمهوری اسلامی ایران این جنایت تروریستی را انجام دادە است.

حزب دمکرات کردستان از کلیەی مخاطبان این بیانیە می‌خواهد کە انفجار تروریستی علیە حزب دمکرات کردستان را زنگ خطر و سرآغازی عملی برای شروع مجدد توطئەهای تروریستی رژیم جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان تلقی نمایند. اعتبار سیاسی و امنیتی اقلیم کردستان، به دلیل جنایاتی کە رژیم جمهوری اسلامی در دهەی ٩٠میلادی علیە نیروهای سیاسی کردستان ایران در این اقلیم انجام دادە، متحمل زیان فراوانی گشتە است. همانگونە کە اخوت خلق کرد در دو بخش کردستان ایران و کردستان عراق نیز تحت تأثیر فجایعی کە در اقلیم کردستان بر مبارزان کرد کردستان ایران تحمیل گشت، دچار زیان بزرگی گردید.

تجدید فعالیت تروریسم جمهوری اسلامی، وظایفی را متوجە کلیەی طرف‌های مخاطب این بیانیە می‌سازد.

مھمترین این وظائف عبارتند از:

ــ اعتراض و محکوم کردن صریح اقدامات تروریستی دستگاه‌های جاسوسی جمهوری اسلامی،
ــ نظارت و کنترل بر مراکز و مؤسسات این رژیم در اقلیم کردستان و تردد مقامات و عوامل رژیم ایران
ــ احساس مسئولیت در خصوص امنیت مبارزان و قرارگاه‌ها و کمپ‌های سازمان‌های سیاسی کردستان ایران و،
ــ حمایت و همصدایی با احزاب و سازمان‌های سیاسی کردستان ایران و مبارزان این بخش از کردستان کە در اقلیم کردستان بسر می‌برند، در ضدیت با تهدیدات و جنایت‌های تروریستی.

حزب دمکرات کردستان خطاب بە نیروهای سیاسی کردستان ایران نیز یادآور می‌شود کە اگر فاکتورهای سیاسی و مبارزاتی محسوس بسیار دیگر نیز متأسفانە تا کنون مشوق و عاملی برای اتحاد و همکاری گستردە و درازمدت فی‌مابین نگشتەاند، بجاست کە تهدیدات و مقاصد و برنامەهای تروریستی رژیم جمهوری اسلامی در ضربە زدن بە آنها در اقلیم کردستان بە عاملی جهت گشودن برگ جدیدی از مناسباتشان و سرآغازی برای اتحاد و همکاری و مبارزەی مشترک درعرصەهای گوناگون بدل گردد.

ما یک بار دیگر توجە دولت‌ها و نیروها و طرف‌های سیاسی منطقە و جهان را بە این واقعیت جلب می‌نماییم کە حضور رژیم ایران در عراق، سوریە، لبنان، یمن و دیگر نقاط منطقە، نە برای شرکت در جنگ جهانی علیە تروریسم، بلکە به منظور حمایت از هم‌پیمانان ایدئولوژیک خود و حاکم کردن هژمونی سیاسی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در منطقە است. هدف و نیت حضور این رژیم در بطن رویدادهای منطقە نە در راستای همزیستی صلح‌آمیز کشورها و ملیت‌ها و مذاهب گوناگون منطقە، بلکە دفاع و حمایت از بخش مشخصی از آنهاست و قصد دارد بە هر قیمتی کە شدە هم‌پیمانان خود را بر دیگران چیرە گرداند. این حضور منطقەای کە ظاهرا شرکت در جنگ جهانی علیە تروریسم و افراط‌گرایی مذهبی است، چیزی از ماهیت این رژیم را کە عبارتست از توسل بە تروریسم و توطئە و سرکوب علیە مخالفان خویش، تغییر ندادە است و در هر نقطە و هر زمان کە لازم دانستە باشد، از آن سود جستە است.

حزب دمکرات کردستان فرصت را مغتنم می‌شمارد تا از طریق این بیانیە، سپاس و تقدیر خود را نسبت بە همدردی و همبستگی گستردەای کە متعاقب انفجار تروریستی در قرارگاه دفتر سیاسی حزب در حومەی شهر کویسنجق و روزهای بعدی به عمل آمد، اعلام نماید. ریاست اقلیم، حکومت اقلیم کردستان، رئیس پارلمان کردستان و فراکسیون‌های پارلمانی، اکثر احزاب و سازمان‌های سیاسی همەی بخش‌های کردستان با انتشار بیانیە و اعلام موضع رسمی، ضمن محکوم کردن این جنایت بزرگ، با حزب دمکرات کردستان و خانوادەهای شهدا همدردی نمودەاند. شمار کثیری از شخصیت‌ها، مقامات حزبی و حکومتی، نمایندگان اقشار و طبقات گوناگون اقلیم کردستان در مراسم خاکسپاری شهدا و یا مجلس ترحیم آنان در قرارگاه دفتر سیاسی حزب شرکت کردند. مردم شهر کویسنجق با حضور در بیمارستان‌ها به منظور اهدای خون بە مجروحان و دیدار از قرارگاه‌ها و کمپ‌های حزب و اعلام آمادگی جهت هرگونە همکاری لازم، یک بار دیگر زیباترین نمونەی دلسوزی را نسبت بە حزب دمکرات بە نمایش گذاردند. جا دارد از مسئولان و مقامات پلیس امنیتی و دستگاه‌های حکومتی و اداری کویسنجق تشکر و تقدیر نماییم کە به منظور امدادرسانی و همکاری و تحقیق پیرامون رویداد مزبور، از نخستین لحظات پس از وقوع این حادثە، خود را بە قرارگاه دفتر سیاسی حزب رساندند. امیدواریم تحقیقات و رسیدگی‌های دستگاه‌های امنیتی مربوطە، هرچە زودتر بە نتیجە رسیدە و بە اطلاع افکارعمومی رساندە شود. تا آنجا کە بە همدردی دمکرات‌ها با یکدیگر در جریان این رویداد باز می‌گردد، نظیر بسیاری از رخدادهای ناخوشایندی کە برای دمکرات‌ها پیش می‌آید، یک بار دیگر همدلی و همسنگر بودن و رفاقت بر قرارگاه‌ها و محل سکونت دمکرات‌ها بالگستر شد.

جنایت تروریستی جمهوری اسلامی علیە حزب دمکرات کردستان، هم در کردستان ایران و هم در میان کردها و ایرانیان مقیم خارج از کشور، موج گستردەای از همدردی و همبستگی با حزب ما را به دنبال داشتە است. دلسوزان و هواخواهان حزب در داخل کشور از طریق گوناگون با مسئولان و مبارزان حزب تماس گرفتە و این جنایت ددمنشانە را محکوم کردە و همدردی و حمایت خود را بە حزب دمکرات کردستان اعلام داشتەاند. در خارج از کشور نیز، جنایت تازەی جمهوری اسلامی موجب خشم کردها و مجامع و محافل سیاسی ایرانی گردید. امیدواریم آزادیخواهان کرد و ایرانی در خارج از کشور این جنایت بزرگ رژیم ایران را خمیرمایەی فعالیت سیاسی گوناگون جهت افشاء و محکوم کردن جمهوری اسلامی نمایند. در همین مجال ضروری می‌دانیم سپاس و تقدیر خود را بە آن بخش از رسانەهایی کە اهمیت لازم را نسبت بە این رویداد مبذول داشتند و با حضور در محل رویداد و انجام مصاحبە و منعکس کردن نقطە نظرات مسئولان حزب دمکرات کردستان، این حملەی تروریستی را تحت پوشش خبری خود قرار دادند و افکار عمومی را از جنبەهای مختلف این رویداد مطلع ساختند، تقدیم نماییم.

یک بار دیگر یاد و خاطرەی شهدای این انفجار تروریستی را گرامی داشتە و بە خانوادەهای داغدیدە و همسنگران آنان، تسلیت می‌گوییم. بە مردم کردستان ایران و دوستداران حزب دمکرات کردستان در هر نقطە، اطمینان می‌دهیم کە تهدیدات و جنایات جمهوری اسلامی ایران، این حزب را از ادامەی مبارزەی مشروع و همەجانبەی خود علیە جمهوری اسلامی باز نمی‌دارد. برعکس، این جنایت و خون تازەترین شهدایمان، در همان حال کە ما را بە هوشیاری و حراست بیشتر از رهبری و مبارزان و قرارگاه‌های حزب ترغیب می‌نماید، قاطعیت و ارادە‌مان را برای مبارزەی گستردەتر در داخل و خارج از کردستان، مستحکم‌تر می‌سازد.
درود بە روان پاک شهدای اول دیماه (یلدای خونین).
سلام بر همبستگی دوستان و دلسوزان با حزب دمکرات کردستان،
ننگ بر تروریسم و رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران،
پیروز باد مبارزەی آزادیخواهانەی خلق کرد در کردستان ایران و همەی بخش‌های کردستان.
حزب دمکرات کردستان
دفتر سیاسی
۴ دیماه ١٣٩۵
٢۴ دسامبر ٢٠١۶

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=63263