باز تشدید مقابله با «بدحجابی» در تابستان شروع شد! ۳۰۰مصوبه مورد تأیید خامنه‌ای برای مقابله با «تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمن»!

باز تابستان و فصل گرما رسید و مقامات مسئول جمهوری اسلامی شروع کردند به اجرای طرح‌هایی جهت مزاحمت زنان و خانواده‌ها تا به بهانه رعایت حجاب آنها را بیش از پیش عاصی و منزجر کنند! سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از اجرای «طرح ناظر یک و دو» خبر داد که برای … ادامه خواندن باز تشدید مقابله با «بدحجابی» در تابستان شروع شد! ۳۰۰مصوبه مورد تأیید خامنه‌ای برای مقابله با «تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمن»!