«راستِ نو» در اتحاد با رژیم‌های اقتدارگرا در مقابل لیبرال دمکراسی

نیردی جهانی علیه لیبرالیسم در جریان است. به ایده‌ها و نهادهای لیبرال مانند آزادی گزینش فردی، آزادی باور و آزادی ابراز عقیده، نگاهبانی از اطلاعات شخصی، آزادی از خشونت، دمکراسی کارآمد و نظام حقوقی مستقل، از جوانب مختلف حمله می‌شود. ما با برخی از این حملات به خوبی آشنا هستیم و بسیار به آنها می‌پردازیم: … ادامه خواندن «راستِ نو» در اتحاد با رژیم‌های اقتدارگرا در مقابل لیبرال دمکراسی