توهّم روشنفکری و «هرزگی سیاسی»

[به افتخار کوروش بزرگ پدر خردمندی و نیکخواهی ایران و مردمانش][۱] محمود مسائلی – پرسش‌هایی برای بحث: آیا سیاست علم و یا هنر اداره جوامع برای تامین امنیت مردم و رفاه آنهاست یا اینکه ابزاری است برای حفظ منافع فردی و گروهی؟ اگر اولی درست است، چرا صدای مردم، به ویژه آنانی که در کشورهای … ادامه خواندن توهّم روشنفکری و «هرزگی سیاسی»