بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: دیگر بس است! هشدار می‌دهیم اگر دست از سرکوب برندارید، اعتصاب خواهیم کرد!

ما کارگران پروژه‌ای نفت همصدا با همه مردم در ایران بار دیگر خشم و نفرت خود را نسبت به قتل مهسا امینی این دختر جوان به دست گشت ارشاد اعلام کرده و از مبارزات مردمی علیه خشونت سازمانیافته و هر روزه علیه زنان و علیه فقر و بی‌تأمینی و جهنم حاکم بر جامعه حمایت و … ادامه خواندن بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: دیگر بس است! هشدار می‌دهیم اگر دست از سرکوب برندارید، اعتصاب خواهیم کرد!