از یک پنجاه و هفتی به یک پنجاه و هفتی دیگر: آخر عمری بهتر است سکوت کنی!

ماجرای این دو پنجاه و هفتی فراتر از فرد و شخص است! قضیه‌ی دو  تفکر و دو نگرش درباره ایران و جهان و  مردم و منافع آنهاست که البته، منافع فرد و شخص نیز، در شکل‌گیری این تفکر و نگرش قطعا نقش بازی می‌کند! یکی از این پنجاه‌ و هفتی‌ها سال‌ها پیش از انقلاب۵۷ پس … ادامه خواندن از یک پنجاه و هفتی به یک پنجاه و هفتی دیگر: آخر عمری بهتر است سکوت کنی!