بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: تاکید ما همچنان بر اعتصابات سراسری است

بیش از صد روز است که در دفاع از زندگی و معیشت و کرامت انسانی‌مان در نبردی سخت بسر می‌بریم. قتل مهسا امینی آتشی زد بر خشم و نفرت ما مردم. در دفاع از زندگی بربادرفته و حرمت و کرامت انسانی‌مان به خیابان آمدیم اما با گلوله و زندان به ما پاسخ دادند. زندان‌ها پر … ادامه خواندن بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: تاکید ما همچنان بر اعتصابات سراسری است