بیانیە شورای مرکزی «سازمان دمکراتیک یارسان» در رابطە با «منشورِ همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا)‌»

سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ برابر با ۱۴ مارس ۲۰۲۳


سازمان دمکراتیک یارسان منشور همبستگی را، در کنار دیگر منشورها، برخاستە از خیزش مردمی زن زندگی آزادی می‌بیند، خیزشی کە جمهوری اسلامی ایران را مانع رسیدن مردمان ایران بە آزادی و حقوق دمکراتیک خود می‌بیند و با اتکاء بە پتانسیل و ارادە جمعی  خواهان گذار از آن است.

استنباط ما این است کە  این منشور با اعتدال مناسب، تکثرات  اجتماعی و سیاسی و بافت اتنیکی، دینی، زبانی  و دموگرافی جامعە ایران را مد نظر قرار دادە است و  این پتانسیل را در خود دارد  کە با ایجاد سازوکار  مدیریتی  و بستر همکاری مناسب بە پلاتفرمی برای ایجاد همگرایی و پیوند کنشگری، سیاسی، مدنی درون و برونمرز تبدیل شود، پلاتفرمی کە با حمایت گستردە می‌تواند بە مصداق همبستگی و مبارزە مشترک مهسا ( ژینا) تبدیل و در خدمت آن قرار بگیرد.

ما ضمن اذعان بە اینکە سرنوشت جمهوری اسلامی در داخل کشور و به دست ایرانیان مختومە خواهد شد، بر این باوریم کە فشارهای کارآمد بین‌المللی در جهت منزوی ساختن جمهوری اسلامی ایران کە در این منشور بە آنها پرداختە شدە است، روند گذار از جمهوری اسلامی را تسریع و هزینە آن را برای مردم کمتر می‌کند.

خیزش زن زندگی آزادی نیازمند صدای مشترک، روشن و  رسایی است تا بتواند افکار عمومی جهان و  دولتمردان دول دمکراتیک را متقاعد بە همسویی با مردم ایران بنماید. جمهوری اسلامی از طریق دستگاە لابیگری خود می‌خواهد کە اذهان عمومی جهان و به ویژە دولتمردان غرب را بە نسبت اهداف براندازانە این خیزش منحرف سازد. از این رو  ایرانیان نیز نیازمند تشکلی هستند، کە علاوە بر ایجاد همسویی و همگرایی، بتواند در برون‌مرز و در جهت منافع آنان دست بە لابیگری بزند و توهم‌پراکنی‌های رژیم را خنثی سازد. ما معتقدیم کە منشور مهسا می‌تواند بە پلاتفرم مناسبی جهت تحقق اهداف فوق  تبدیل شود.

سازمان دمکراتیک یارسان با توجە بە شناختی کە از تکثرات و گوناگونی اجتماعی در ایران و از  کردستان ایران و جامعە یارسان بطور خاص دارد، اکثریت مفاد و موارد مندرج در این منشور را همسو با مرامنامە سازمانی خود می‌داند.

از آنجا کە این منشور می‌تواند مورد  بازبینی و پردازش قرار بگیرد، سازمان دمکراتیک یارسان باور دارد برای جلوگیری از دادن امتیاز بە دین یا مذهب خاصی  اصل «لائیسیتە» را جهت گنجاندن در منشور پیشنهاد می‌کند.

سازمان دمکراتیک یارسان ضمن ارج نهادن بە تلاش‌های دست اندرکاران تهیە این منشور، حمایت خود را از آن اعلام و به منظور پیشبرد اهداف آن، آمادە گفتگو  با دست اندرکاران این منشور برای همکاری و تقبل مسئولیت است.

سازمان دمکراتیک یارسان
شورای مرکزی
١۴ مارس ٢٠٢٣

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۱ / معدل امتیاز: ۵

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=315082