از هفت‌تپه به کارگران در سراسر کشور: به کارزار اعتراضی کارگران ایران در اعتراض به حداقل دستمزد بپیوندید!

کارگران آگاه و هشیار سراسر کشور! همانطور که مطلعید دستمزد چند برابر زیر خط فقر که در واقع صدور حکمی جدید برای مرگ تدریجی و انسداد کامل معیشت و زندگی کارگران است، مورد اعتراض گروه های مختلف همکاران در سراسر کشور قرار گرفته است. در حالی که خط فقر بالای بیست میلیون تومان است اما … ادامه خواندن از هفت‌تپه به کارگران در سراسر کشور: به کارزار اعتراضی کارگران ایران در اعتراض به حداقل دستمزد بپیوندید!