درک نادرست از مفهوم حق تعیین سرنوشت؛ بخش یک: کشور و حاکمیت

محمود مسائلی – جدا از سوابق تاریخی که طی آن گروه‌هایی سعی کردند با پیروی از ایدئولوژی‌های چپ، بخش‌هایی از میهن را جدا سازند و به ناکامی کشیده شدند، اخیرا نیز کوشش‌های مشابهی توسط همان گروه‌ها در جریان است. القائات سیاسی و لفاظی‌های آنان ممکن است برای برخی از مردم و همفکران آنان فریبنده باشد. … ادامه خواندن درک نادرست از مفهوم حق تعیین سرنوشت؛ بخش یک: کشور و حاکمیت