ورشکستگی ۱۵ صندوق از ۱۷ صندوق فعال بازنشستگی در ایران

شاخص «نسبت پشتیبانی» در صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد که از ۱۷ صندوق فعال بازنشستگی در کشور ۱۵ صندوق به سطح ورشکستگی رسیده‌اند و دو صندوق بازنشستگی دیگر نیز به شدت دچار بحران هستند و یک گام تا ورشکستگی فاصله دارند. روزنامه «شرق» گزارش داده که ۱۵ صندوق از ۱۷ صندوق فعال بازنشستگی در کشور دچار … ادامه خواندن ورشکستگی ۱۵ صندوق از ۱۷ صندوق فعال بازنشستگی در ایران