جمهوری اسلامی خطر را درست تشخیص داده، شما چطور؟!

کیهان لندن در همان دورانی که چاپ می‌شد و نه اینترنت و تلویزیون‌های فارسی‌زبان در کار بود و نه رسانه‌‌های اجتماعی، روند پهلوی‌ستیزی توسط جمهوری اسلامی را زیر نظر داشت و نوسانات آن را با شرایط اعتراضی جامعه دنبال می‌کرد. از همان زمانی که عده‌ای جلاد و مقامات بعدی که یا بر مسند نشستند و … ادامه خواندن جمهوری اسلامی خطر را درست تشخیص داده، شما چطور؟!