تفکیک جنسیتی دانشجویان، گامی دیگر در موج جدید «پاکسازی» دانشگاه‌ها

یکدست‌ ساختن و پاکسازی دانشگاه‌ها با اخراج و تعلیق استادان و دانشجویان ادامه دارد. گام دوم این پروژه با تفکیک جنسیتی و جداسازی دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه‌ها آغاز شده است. در ادامه یکدست‌سازی و پاکسازی دانشگاه‌ها، شوراهای صنفی دانشجویان کشور گزارش داد که موج تعلیق و اخراج استادان به دانشگاه شیراز نیز رسید … ادامه خواندن تفکیک جنسیتی دانشجویان، گامی دیگر در موج جدید «پاکسازی» دانشگاه‌ها