۴۵ میلیارد دلار سرمایه با مهاجرت نخبگان در چهار سال از دست رفت؛ سرمایه‌ای معادل یک دهه فروش نفت در خارج کشور

موج سریالی مهاجرت نخبگان، متخصصین و نیروی کار حرفه‌ای از ایران ادامه دارد و آمارها از خروج ۴۵ میلیارد دلار سرمایه انسانی با مهاجرت نخبگان در چهار سال گذشته حکایت می‌کنند. برآوردها همچنین نشان می‌دهد سرمایه خارج کشور رقمی برابر با فروش یک دهه نفت است. در روزهای گذشته بار دیگر آمارهایی تکاندهنده از مهاجرت … ادامه خواندن ۴۵ میلیارد دلار سرمایه با مهاجرت نخبگان در چهار سال از دست رفت؛ سرمایه‌ای معادل یک دهه فروش نفت در خارج کشور