تحمیل اضافه‌کاری اجباری به پرستاران؛ معرفی به هیئت تخلفات، محکومیت و انفصال از خدمت برای پرستاران معترض!

کمبود پرستار در ساختار درمانی ایران سبب شده فشار بر پرستاران شاغل با اضافه‌کاری اجباری افزایش پیدا کند. منابع صنفی می‌گویند پرستارانی که زیر بار اضافه‌کاری اجباری نروند غیبت خورده و به هیئت تخلفات معرفی، و همچنین پرستاران معترض به شش ماه انفصال از خدمت محکوم می‌شوند! خبرگزاری «ایلنا» با انتشار گزارشی روایت یک روز … ادامه خواندن تحمیل اضافه‌کاری اجباری به پرستاران؛ معرفی به هیئت تخلفات، محکومیت و انفصال از خدمت برای پرستاران معترض!