ایران دومین کشور در نرخ فرونشست زمین در جهان

نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که «ایران» دومین کشور دنیا از نظر میزان و سومین کشور از نظر مساحت فرونشست در جهان است. نتیجه یک پژوهش مشترک از سوی محققین دانشگاه کلرادو و دانشگاه فنی هامبورگ درباره پدیده فرونشست در جهان نشان می‌دهد ایران در رتبه دوم نرخ فرونشست و در رتبه سوم از … ادامه خواندن ایران دومین کشور در نرخ فرونشست زمین در جهان