مکتب سیاسی رفتارگرای تجربی در پیمایش مکتب فرهنگی ساختارگرای اجتماعی (بخش یک)

تقدیم به نسل جوان وآینده نگرایران امان بیداربخت- رفتارشناسی یک مکتب تئوری علمی است درباره «رفتار» و «پژوهش‌های زبان» که در علم سیاست به آن «سیستم سیاسی رفتاری» یا رفتارگرایی تجربی می‌گویند. «بیهیوریسموس» از ریشه واژه بیهیور (رفتار) در زبان انگلیسی مشتق شده که یک مفهوم علمی است از «برونگرایی رفتار» انسان‌ها و حیوانات در … ادامه خواندن مکتب سیاسی رفتارگرای تجربی در پیمایش مکتب فرهنگی ساختارگرای اجتماعی (بخش یک)