انسان کیست

نصرت واحدی – بن‌مایه  دوران ایده‌آلیسم آلمان (اندیشه‌های آرمانگرا)  اثر «عقل ناب» از امانوئل کانت (۱۷۸۹ ترسائی) از یکسو و  «پدیده‌شناسی جان» (۱۸۰۷ ترسائی ) نوشته گئورگ ویلهم فریدریش هگل از سوی دیگر است. ایده‌آلیسم یا آرمانگرائی بر بنیاد این شرط استوار است که: واقعیت را «عقل» مشخص می‌کند و با آن ساختار آن را … ادامه خواندن انسان کیست