شباهت‌ها و تفاوت‌های داعشیان

ترانه جوانبخت – داعشیان گروه‌هایی هستند که با کشتار و غارت مردم به اسم خدا و دین بر آنها حکومت کرده‌اند.* تاریخ بشر نشان داده که آنها از زورگیری و چپاول برای نشان دادن حق حاکمیت خود استفاده کرده‌اند حقی که خودشان به خودشان داده‌اند. داعشیان دارای شباهت‌ها و تفاوت‌هایی هستند. منظور من شباهت‌ها و … ادامه خواندن شباهت‌ها و تفاوت‌های داعشیان