عکس از الف. میم. پاشا
عکس از الف. میم. پاشا
از نقوش گچبری برج رسکت؛ عکس از الف.میم. پاشا
برج رسکت در مازندران؛ عکس از اینترنت