توسعه پایدار و واپسگرایی مذهبی؛ سند ۲۰۳۰ و نظام ۱۹۷۹

هنگامی که در سپتامبر ۲۰۱۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اهداف بشردوستانه‌ای را در «سند ۲۰۳۰» در برابر اعضای خود قرار داد، هیچ کشوری پیدا نشد که با آن مخالفت کند. چه کسی می‌تواند با تلاش و همکاری برای رسیدن به جهانی بهتر، بدون فقر و گرسنگی و تبعیض، برخوردار از آب سالم و بهداشت … ادامه خواندن توسعه پایدار و واپسگرایی مذهبی؛ سند ۲۰۳۰ و نظام ۱۹۷۹