یک دیدگاه

 1. Haleh

  سپاس فراوان به فرزانگان “کیهان ایران “که به زخم نیرنگ ،اکنون بیرون ازایران به سرمی برند.بودنتان ،تابش خورشیدآگاهی وآزادی است.امیدوارم مردم بدانندکه شما
  ریشه درخاک ایران داریدوفریب برخی “نیرنگبازان ازایران بیرون آمده “رانخورند.
  تاگاهی که مردم “رفتار”خودرابخواهندبا”آمد کاران “نیرنگ بازهماهنگ کنند،
  بی ریشگان خواهندبود.امیدوارم شمادرآگاهی رسانی بیش ازبیش بکوشیدتا
  مردم دوباره وچندباره به دام “فرستادگان دروغ”نیفتند.
  امیدوارم رهبری گرانمایه “کیهان ایران” درلندن،به کمک کارکنان دلسوزش بتواند
  کانال های نیرنگ بازان راکه به دنبال گمراه کردن وچنددستگی مردم هستندرسواکنند.
  خداوندپشت وپناهتان باد

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (لطفا کوتاه بنویسید):