یک دیدگاه

  1. فارغ التحصیلان دانشگاه «شریف» در خارج از کشورکجا هستند ؟

    چرا تبلیغات و اعتراضاتی برای برگرداندن خزر به ایران به پا نمی شود ولی برای استفاده از نام خلیج فارس در نقشه ها و رسانه های بین المللی کارزار تشکیل شده و اعتراض به سازمان ملل رفته است ؟ اساتید بازنشسته زیادی در خارج از کشور برای سازمان ملل نامه نوشته اند تا یاد آوری کنند که نام خلیج فارس نام تاریخی این آبراهه است چرا در گذشته اساتید گرانقدر وبازنشسته و فارغ التحصیلان دانشگاه «شریف» برای نام خلیج فارس نامه نگاری و پتیشن جمع کردند ولی برای جداشدن خزر و منافع آن که به غلط با قراردادهای دو گانه از سهم مشاعی ایران به تاراج می برند کسی پتیشن جمع نمی کند ایران اگر نصیب فدراسیون روسیه شود برای ایشان موردی ندارد ؟

Comments are closed.