این عکس‌ها مربوط به پاییز در منطقه‌ای از شمال ایران برای کیهان لندن ارسال شده است.