یک اردک ماندارین که از شرق آسیا به سنترال پارک در نیویورک رسیده؛ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۸؛ عکس از Mike Segar؛ Reuters©