روستای سن آنتونی در ایالت مینه سوتای آمریکا؛ ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹