این عکس‌ها را الف.میم. پاشا از ایران برای کیهان لندن فرستاده است.