بهاری دیگر از راه رسید اگر چه در ایران بسیاری از مردم با شرایط بحرانی سیل و پیامدهای آن روبرو هستند. این عکس‌های بهاری شمال از ایران به دست ما رسیده است.