یک معترض در جریان اعتصابات آموزگاران علیه شرایط شغلی و برای حقوق بیشتر؛ سانتیاگو؛ شیلی؛ ۶ ژوئن ۲۰۱۹