در گوشه گوشه‌ی هر خاک در هر سرزمینی همیشه چیزی برای شگفتی پیدا می‌شود؛ اینجا گوشه‌ای از شمال ایران است و می‌گویند این «درخت آزاد» ۱۲۰۰ سال عمر دارد…