سیادت سرکوبگر حکومت و گسترش جنایت در جامعه

حکومت یا دولت عالی‌ترین ابزار تنظیم مناسبات درونی و بیرونی بزرگترین واحد اجتماعی یعنی یک کشور است. «حاکمیت» یا «سیادت»، مضمون حکومت یا دولت است. اگرچه در زبان‌های مختلف حکومت و دولت معمولا به یک معنی به کار برده می‌شوند، اما «حاکمیت» در اغلب زبان‌ها همان Sovereignty است. در بسیاری مطالب ایرانیان اما دو مفهوم … ادامه خواندن سیادت سرکوبگر حکومت و گسترش جنایت در جامعه