این مجموعه عکس را الف. میم. پاشا از طببیعت مناطق سوادکوه و خطیرکوه فرستاده تا چشم خوانندگان کیهان لندن در هر جا که هستند با رنگ‌های بهاری شمال ایران نوازش شود.