عکس‌هایی از تابستان شمال ایران که با وجود تخریب‌ها از جمله آتش‌سوزی‌ و قطع درختان برای زمینخواری و جنگل‌خواری و رودخواری و… همچنان سرسبز است.