فرید خلیفی – دانشمندان می‌گویند زمین در آستانه ورود به ششمین انقراض بزرگ است. امروزه لیست بلند بالایی از جانورانی در دست است که سالیان سال است که دیگر در زمین دیده نشده‌اند. موش‌گوزن یکی از آنهاست. جانوری کمیاب که محل زندگی گونه‌های آن در جنگل‌های جنوب شرق آسیا و آفریقاست. گونه آسیایی آن برای سی سال، دیگر دیده نشده بود تا آنکه سال گذشته دوباره در ویتنام مشاهده شد. موش‌گوزن یا Chevrotain جانوری شبیه به گوزن اما در اندازه خرگوش است. وزن گونه‌ی آسیایی آن بین هفتصد تا هشتصد گرم بیشتر نیست و از قارچ‌، گل‌ و میوه‌ تعذیه می‌کند. خانواده گسترده‌ای از گونه‌های مختلف موش‌گوزن در بیش از بیست میلیون سال پیش در زمین می‌زیسته‌اند که امروزه اغلب آنها فسیل شده‌اند. با وجود خطر انقراض تعداد زیادی از جانداران، هنوز تعدادی جانوران عجیب در زمین باقی مانده‌.

لینک مستقیم به ویدئو