پرسش ساده و روشنِ «پیمان نوین»: در کجا ایستاده‌ایم؟ با جمهوری اسلامی یا با ایران؟

شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه هفتم مهرماه ۱۳۹۹ در پیامی ویدئویی با ارائه‌ی «پیمان نوین»، تلاش تازه‌ای را برای استقرار «حاکمیت مردم» در ایران به عنوان «تنها آلترناتیو مقبول» جمهوری اسلامی آغاز کرد. گرانیگاه این پیمان اتحاد گسترده و فراگیر ملی برای عبور از جمهوری اسلامی و ساختن ایرانی سرافراز است که گشایش اقتصادی و … ادامه خواندن پرسش ساده و روشنِ «پیمان نوین»: در کجا ایستاده‌ایم؟ با جمهوری اسلامی یا با ایران؟