«سانسور» و «محرمانه» کردن آمارهای اقتصادی از سوی دولت؛ «دورنما که نداشتیم؛ روزنما را هم از ما گرفتید!»

همراه با افزایش بحران‌های اقتصادی در ایران، گزارش‎‌ها و آمارهای مربوطه نیز طی سه سال اخیر یکی پس از دیگری حذف شده و دولت از انتشار آمارها جلوگیری می‌کند. یکی از جدیدترین آمارهایی که به فهرست آمارهای «محرمانه» افزوده شده، رقم فروش نفت است. یکی دیگر از مهمترین‌ آمارهایی که انتشار آن از سوی دولت … ادامه خواندن «سانسور» و «محرمانه» کردن آمارهای اقتصادی از سوی دولت؛ «دورنما که نداشتیم؛ روزنما را هم از ما گرفتید!»