گفتگو با دکتر کلودیا یعقوبی درباره تلاش برای شناساندن آثار و تنوع حوزه فرهنگ ایرانی

دکتر کلودیا یعقوبی استاد و هماهنگ‌کنند‌ه ‌برنامه مطالعات ایرانی دپارتمان آسیایی و خاورمیانه دانشگاه کارولینای شمالی است. مطالعات وی بطور کلی در زمینه اقلیت‌های قومی، ملی، نژادی، و دگرباشان اجتماعی و فرهنگی است. نابرابری زن و مرد چه در ایران و چه جامعه‌ی‌ آمریکا از دیگر زمینه‌های مطالعاتی این استاد دانشگاه است. موضوع تز دکترای … ادامه خواندن گفتگو با دکتر کلودیا یعقوبی درباره تلاش برای شناساندن آثار و تنوع حوزه فرهنگ ایرانی