در این پاییز که آرام آرام با رنگ و نور به سوی زمستان می‌رود، چنین مناظری از شمال ایران نوازشگر چشم و ذهن و جان است.