نام کوچه «خادم آزاد» در امیریه، کوچه‌ای که خانه پدری فروغ فرخزاد در میانه‌ی آن قرار دارد به «تولدی دیگر» تغییر یافت.