شمال ایران از دیرباز به دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوای مطبوع‌اش به «همیشه بهار» معروف بوده است. این عکس‌های بهاری نیز چیزی جز این نشان نمی‌دهند.