بهار فصل نور و روشنایی و رنگ‌های شاداب است و چشم‌اندازهای نخستین ماه آن، فروردین، شادابی طبیعت را در اوج خود به نمایش می‌گذارد.