گفتگوی اختصاصی با کارگران اعتصابی صنعت نفت؛ تبعیض و شرایط غیرانسانی؛ درخواست کارگران: مردم از صاحبخانه‌ها بخواهند در دوران اعتصاب به ما برای اجاره فشار نیاورند!

روشنک آسترکی – اعتصاب کارکنان پیمانی صنعت نفت وارد سومین هفته شده است. هزاران نفر از کارکنان صنعت نفت در بیش از ۷۰ شرکت پیمانکاری از روز شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ برای دستیابی به مطالبات صنفی دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب اکنون به بزرگترین اعتصاب صنفی از سال ۵۷ و در طول عمر جمهوری … ادامه خواندن گفتگوی اختصاصی با کارگران اعتصابی صنعت نفت؛ تبعیض و شرایط غیرانسانی؛ درخواست کارگران: مردم از صاحبخانه‌ها بخواهند در دوران اعتصاب به ما برای اجاره فشار نیاورند!