Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۱۴۲ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬     ‫ویژه کریسمس‬                                           ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫سپاس ازخوانندگان و کاربران‬
                                                                     ‫دکترمصطفی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                                ‫مصبا ح‌ز ا د ه‬ ‫ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک‬
 ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                                                         ‫برایکمکبهادام ‌هیانتشاررسان ‌ه ‌یخودتان‬

                                                                              ‫م ‌یپردازید ازصمیمقلبسپاسگزاریم‪.‬‬
                                                                                 ‫تنهاپشتیبانانکیهانلندن‬

‫(‪ 20‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                        ‫سال سی و چهارم ـ شماره ‪( 142‬دورۀ جدید)‬                       ‫شما خوانندگان و کاربران هستید‪.‬‬
                                     ‫جمعه ‪ 1‬تا پنجشنبه ‪ 14‬د ‌یماه ‪1396‬خورشیدی‬                     ‫روزنام ‌هنگارانوکارکنانکیهانلندن‬
                                 ‫‪Page 1‬‬

       ‫سرمقاله‬                               ‫دورخیز سپاه‬

   ‫عناوین ب ‌یهویت بر سر دوراهی‬                    ‫برای جلوگیری از فروپاشی نظام‬

‫«سربهسنگخوردن»مصداقایناستکهتجربهرام ‌یتوانتعریفیاتوصیه‬                                              ‫=نگران ‌یهایجنا ‌حهای‬
‫کردامانم ‌یتوانآنراچنانمنتقلکردکهکاملااحساسشودوبههمیندلیل‬                                            ‫حامی دولت تنها از‬
‫باید سر خود آدم به سنگ بخورد تا بتواند درد و آسیب را درک کند‪ .‬در مورد‬                                      ‫اعتراض‌های مردمی‬
‫مسائل سیاسی و اجتماعی نیز عمدتا به همین شکل است‪ .‬از تجارب جوامع‬                                         ‫نیست‪ .‬برخی از محافل‬
‫دیگرم ‌یتوانآموختولیدربرخیمواردسرخودجامعهبایدبهسنگبخورد‪.‬‬                                             ‫نزدیکبهدولت‪،‬شماری‬
‫تکلیف آدم همیشه با افراد و جریا ‌نهایی که حر ‌فشان را رک و راست‬                                         ‫از شعا ‌رهای مطرح شده‬
‫م ‌یزنند معلوم است‪ .‬از فاشیس ‌تها تا طالبان‪ ،‬القاعده‪ ،‬داعش‪ ،‬رسان ‌ههای‬                                      ‫در تظاهرا ‌تهای اخیر‪،‬‬
‫سیاسی‪ -‬عقیدتی مانند کیهان تهران‪ ،‬آی ‌تالل‌ههای متحجر مانند جنتی و‬                                        ‫چون «مرگ بر روحانی»‬
‫خود خمینی‪ ،‬البته پس از اینکه به قدرت رسید و دیگر مجبور نبود آنچه را‬                                       ‫و یا‪«  ‬ما انقلاب کردیم‪،‬‬
‫به او زیر درخت سیب م ‌یگفتند طوط ‌یوار تکرار کند‪ ،‬و خامن ‌های که ردای‬                                      ‫چه اشتباهی کردیم»‬
‫پوسید ‌هی ولایت فقیه را بر شان ‌ههایش انداختند و خودش هم باورش شده‬                                        ‫را به عوامل نفوذی‬
‫که «رهبر مسلمانان جهان» است؛ به طور کلی افراطیون حر ‌فشان را صریح‬                                        ‫سپاه نسبت می‌دهند‬
                                                                         ‫که با تشنج‌آفرینی‬
           ‫م ‌یگویند‪ ،‬ص ‌فشان را بدون تعارف مشخص م ‌یکنند‪.‬‬                                      ‫و رادیکالیزه کردن‬
‫اما افرادی که هم از توبره م ‌یخورند و هم از آخور‪ ،‬هم خودی هستند و‬                                        ‫جنبش‌های اعتراضی‬
‫هم ناخودی‪ ،‬هم اسلامی هستند و هم کمونیست‪ ،‬و عناوین ب ‌یهویتی مانند‬                                        ‫می‌خو ا هند ز مینه‬
‫ملی‪ -‬مذهبی و یا اصلا ‌حطلب را هم یدک م ‌یکشند‪ ،‬اینها خطرشان برای‬                                         ‫«کودتایی خزنده» را‬
‫ملت و مملکت از دسته اول اگر بیشتر نباشد حتما کمتر نیست‪ .‬اینها از‬
‫آنجا که همیشه بین دو صندلی نشست ‌هاند‪ ،‬هر وقت به سودشان بود روی‬                                               ‫ایجاد کنند‪.‬‬
‫یکی از آنها خود را جابجا م ‌یکنند و در صورت لزوم طرفداران خودشان را‬
‫هم تنها م ‌یگذارند؛ اینها هم خدای ولایت فقیه را م ‌یخواهند و هم خرمای‬                                                             ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪2‬‬
‫مردم را؛ نتیج ‌هی عملکردشان هم تا کنون فقط به سود ولایت فقیه و دار و‬                                                                    ‫بخوانید‬
‫دسته خودشان بوده؛ در حاشی ‌هی امن ماند ‌هاند؛ از مواهب اقتصادی برخوردار‬
‫شد ‌هاند؛ گاهی هم به زندا ‌نهای «خودی» با شرایط مناسب افتاد ‌هاند؛ هر‬
‫وقت لازم بوده نقش «اپوزیسیون» را بازی کرد ‌هاند؛ و در عمل همیشه همان‬
‫«خندقی» هستند که یکی از رهبران «نهضت آزادی» پس از سرکوب خونین‬

                           ‫«جنبش سبز» گفت‪.‬‬
‫عناوینی مانند ملی‪ -‬مذهبی و اصلا ‌حطلب به این دلیل ب ‌یهویت است که‬
‫فرص ‌تطلبانه و برای برخورداری از مواهب هم قدرت و هم مردم در شرایط‬
‫استبداد ساخته و پرداخته شد ‌هاند و هیچ راه حلی برای عبور از استبداد‬
‫ارائه نم ‌یدهند زیرا در این صورت مجبورند از خطوط قرمز استبداد حاکم‬
‫عبور کنند‪ .‬مه ‌مترین نقش آنها همان کمک به افتادن مردم در «خندق»‬
‫است تا هرگز راه عبور از «قلعه»ی استبداد را در پیش نگیرند‪ .‬ب ‌یهویتی این‬
‫عناوین در این نیز هست که حاملانش در خفا ادعای جدایی دین از دولت‬
‫(سکولاریسم) دارند اما در عمل از یک حکومت دینی دفاع م ‌یکنند! ظاهرا‬
‫راه «اصلاح» را برای تغییرات اجتماعی م ‌یپسندند اما در عمل با تمام وجود‬
‫از انقلاب خودشان دفاع م ‌یکنند؛ «اصلاح» نیز برای اینها یعنی نفی هرگونه‬
‫تغییر بنیادی در جمهوری اسلامی که ناگزیر باید دخالت دین و دولت در‬

                       ‫یکدیگر را به پرسش بکشد‪.‬‬
‫جامع ‌هی ایران در همان انقلاب مشروطه از مشروع ‌هخواهانی مانند جنتی‬
‫و مصباح یزدی و عل ‌مالهدی و فسی ‌لهای شورای نگهبان که اخلاف شیخ‬
‫فض ‌لالله نوری هستند عبور کرد‪ .‬حالا که سرش به سنگ اصلاحات و اعتدال‬
‫و‪ ...‬خورده‪ ،‬در فضای مجازی با هشتگ «پشیمانیم» و در فضای واقعی با شعار‬
‫«ما انقلاب کردیم‪ ،‬چه اشتباهی کردیم» جنبش دیگری به راه انداخت ‌ه‪ .‬در این‬
‫میان‪،‬حاملانعناوینب ‌یهویتبایدبهصراحتاعلامکنندطرفدارچههستند‪:‬‬

  ‫استبداد و ادامه وضع موجود یا دمکراسی و عبور از جمهوری اسلامی‪.‬‬

      ‫شهرهای بی اکسیژن‬                       ‫زا دروز عیسا ی مسیح و تا ر یخچه‬                       ‫کارکنانکیهانلندن‬
      ‫مسئولان ب ‌یتدبیر‬                                                       ‫جشن میلاد مسیح را به مسیحیان جهان و به‬
                                          ‫جشن نو ئل‬                       ‫ویژهه ‌ممیهنانمسیحیشادباشم ‌یگویند‬
                                     ‫در صفحه‪17‬‬

                                          ‫در این شماره می خوانید‪:‬‬                       ‫بازیکن تیم ملى فوتسال‪:‬‬

‫کرده و مدارس این شهر‌ها چند روز‬ ‫آخرین روزهای پاییز در ایران با موجی‬             ‫صفحه ‪13‬‬              ‫صفحه ‪3‬‬   ‫پناهنده شدم که بى‌حجاب بازى کنم‬
                 ‫از آلودگی هوا در کلان‌شهرهای ایران‬   ‫= سرگرمی ‪-‬جدول ‪ -‬سودوکو‬     ‫=انتخابات در کاتالونیا‪ :‬اکثریت‬        ‫****‬
‫در هفته گذشته تعطیل اعلام شدند‪.‬‬ ‫همراه بود‪ ‌ .‬شهرهایی مانند تهران‪،‬‬
                 ‫تبریز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬اورمیه‪ ،‬اراک‪ ،‬کرج‪،‬‬              ‫صفحه ‪14‬‬   ‫پارلمان در دست استقلال‬      ‫کیروش‪ ٣۵‬بازیکن براى جام جهانى‬
‫به اصناف نیز توصیه شد دو ساعت‬  ‫اردبیل درگیر آلودگی شدید هوا‬       ‫=گذر عمر‪ -‬اشرف پزشکپور‬                            ‫معرفى کرد‬
                 ‫بوده و هستند؛ سازمان هوا‌شناسی‬                                  ‫طلبان‬         ‫****‬
‫زود‌تر کار و کسب خود را تعطیل‬  ‫هوای این شهر‌ها را ناسالم ارزیابی‬              ‫صفحه ‪15‬‬
                                     ‫بِ ِهنگام؛ معد ‌نفروشی و َسب ِک‬            ‫صفحه ‪4‬‬  ‫رسول خادم‪ :‬خطر تحریم همچنان دور‬
‫کنند و از مدیران هم خواسته شده‬                                      ‫=درآمد ‪ ۲‬میلیارد تومانی‬         ‫سر ایران مى‌چرخد‬
                                         ‫زندگی طبق ‌هی متوسط‬                          ‫****‬
‫با مرخصی زنان و مادران شاغل‬                                        ‫دولت از ‪ ۴‬روز آلودگی هوا تهران‬
                                               ‫صفحه ‪16‬‬                    ‫نادال و موگاروسا قهرمانان منتخب‬
‫در صفحه ‪2‬‬ ‫موافقت کنند‪.‬‬                         ‫=رژ‪‎‬هیگشتاپوهایسپاهدرمحلات‬               ‫صفحه ‪5‬‬    ‫‪ ٢٠١٧‬فدراسیون جهانى تنیس‬
                                                       ‫=رهبری که م ‌یماند‪ -‬آوازه‬         ‫****‬
                                               ‫صفحه ‪18‬‬                         ‫ابوبکر ایرانى‬
                                     ‫=جلالی‪ :‬با دارو و فشارهای‬               ‫صفحه ‪6‬‬
                                                     ‫=نازنین زاغری تا چند هفته‬    ‫در صفحات ‪ 10‬و ‪11‬‬
                                     ‫روانی از من «اعتراف» گرفتند‬
                                                          ‫دیگر آزاد خواهد شد‬
                                               ‫صفحه ‪19‬‬
                                     ‫=کابین ‌هی ُشنود‪ ،‬دلواپس‬            ‫صفحات ‪ 8‬و ‪9‬‬
                                                        ‫= «زن روز» و «مرد روز»‬
                                           ‫حقوق شهروندی!‬
                                                                ‫صفحه ‪12‬‬
                                               ‫صفحه ‪20‬‬   ‫=دوقرنفرازونشیبمطبوعات‬
                                     ‫=آماتوریسم؛آف ِت«اپوزیسیون»‬
                                                       ‫در ایران (‪ - )50‬احمد احرار‬

‫‪Tel: 0044(0)20 3633 3684‬‬                                                         ‫‪Fax: 0044(0)20 3633 3685‬‬

‫شما با آگهی در کیهان فقط اطلا ‌عرسانی و کسب و کار خود را معرفی نم ‌یکنید بلکه یک کار‬
                  ‫فرهنگی نیز انجام م ‌یدهید‪:‬‬
                 ‫کیهان ‪ ،‬کیهان لندن ‪ ،‬کیهان خودتان را زنده نگاه م ‌یدارید‬
‫‪www.kayhan.london‬‬                                             ‫ِِ‬               ‫‪email: [email protected]‬‬
   1   2   3   4   5   6