Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۱۴۱ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                                                    ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫سپاس ازخوانندگان و کاربران‬
                                                                     ‫دکترمصطفی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                                ‫مصبا ح‌ز ا د ه‬ ‫ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک‬
  ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                                                        ‫برایکمکبهادام ‌هیانتشاررسان ‌ه ‌یخودتان‬
                                      ‫سال سی و چهارم ـ شماره ‪( 141‬دورۀ جدید)‬
‫(‪ 16‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                       ‫جمعه ‪ 24‬تا پنجشنبه ‪ 30‬آذ ‌رماه ‪1396‬خورشیدی‬                    ‫م ‌یپردازید ازصمیمقلبسپاسگزاریم‪.‬‬
                                                                                 ‫تنهاپشتیبانانکیهانلندن‬
                                 ‫‪Page 1‬‬
                                                                               ‫شما خوانندگان و کاربران هستید‪.‬‬
       ‫سرمقاله‬                                                                  ‫روزنام ‌هنگارانوکارکنانکیهانلندن‬

 ‫در برابر غو ‌لهای غارت و گرانی‬                     ‫حقوق مردم یا زیر عباست یا‬

‫از انقلاب اسلامی به این سو‪ ،‬رفتاری اجتماعی و «خودستیز» شکل‬                           ‫زیر چکمه‬
‫گرفتهکهبنی ‌هیاقتصادیوهمچنیناخلاقیجامعهرافرسود ‌هترم ‌یکند‪:‬‬
‫هم ‌هی ما به هر حال مصر ‌فکننده هستیم و سعی م ‌یکنیم بار گرانی را به‬   ‫=بخشمهمیازشهروندانیکهباامیدبهبهبودوضعیتمعیشتی‪،‬رایخودرابهحسنروحانیدادند‪،‬امروزپشیما ‌ناند‬
‫جیب مصر ‌فکنند ‌هی دیگر منتقل کنیم! چرا؟ چون زورمان به حکومت و‬      ‫=«جنبشپشیمانی»چهر‌ههایشناختهشدهسینماوورزشراهمکهم ‌یگفتند«تا‪۱۴۴۰‬باروحانی»دربرم ‌یگیرد‬
‫تصمی ‌مگیرندگانوکسان ‌یکهمنابعمالیکشورراارثپدرشانم ‌یدانند‪،‬‬       ‫=محافلنزدیکبهدولتصحبتازتلاشسپاهبرایکودتاییخزندهمیکنندکهقصدداردسیاسترانیزقبضهکند‬
‫نم ‌یرسد! فساد و رشوه و دزدی و فامی ‌لبازی و دیگر تخلفات تا حتی‬
‫جنایت‪ ،‬از رأس حکومت تا بدن ‌ه و پایی ِن جامعه‪ ،‬نیز بر چنین بستری بیش‬   ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ 2‬بخوانید‬

                      ‫از پیش گسترش م ‌ییابد‪.‬‬
‫در این میان دو کالا بسیار نمادین و فراگیر هستند‪ :‬یکی نان و دیگری‬
‫سوخت! دولت (حکومت) برای هر دو آنها نقشه کشیده است‪ .‬اگرچه‬
‫ظاهرا از گرانی نان کوتاه آمد ‌هاند‪ ،‬ولی نان در عمل یا کوچ ‌کتر و یا‬
‫گرا ‌نتر فروخته م ‌یشود‪« .‬نان» به عنوان غذای اصلی که ارزانی و در‬
‫دسترس بودنش آن را همراه با «پنیر» به مثالی برای غذای تنگدستان‬
‫تبدیل کرده بود‪ ،‬امروز به یک رقم مهم در هزین ‌هی خانواد ‌هها تبدیل‬

                             ‫شده است‪.‬‬
‫گرانی بنزین را هم فعلا انکار م ‌یکنند‪ .‬ولی بنزین و گازوییل یعنی رفت‬
‫و آمد؛ یعنی امکان جابجا شدن؛ یعنی صنعت حمل و نقل! یعنی حمل و‬
‫نقل خودشان نیز به گران شد ‌نشان منجر م ‌یشود! این گرانی یعنی گران‬
‫شدن هم ‌هی کالاهایی که برای رسیدن به مقصد باید حمل شوند حتی‬

      ‫اگر دولت هیچ برنام ‌های برای گران کردن آنها نداشته باشد‪.‬‬
‫ولی این همه بنیادها و نهادهای وابسته که حتما «درآمدزا» هستند که‬
‫چنگ بر اقتصاد مملکت انداخت ‌هاند‪ ،‬درآمدشان چه م ‌یشود که دولت‬
‫مجبور است با ترفندهای گوناگون ازجمله افزایش تصاعدی عوارض‬
‫خروج از جیب مردم بدزدد؟ ما که در ایران «بخش خصوصی» به معنای‬
‫واقعی نداریم‌؛ همه چیز یا دولتی است یا به قول خودشان «خصولتی»!‬
‫اگر در کشوری امکان اختلا ‌سهای میلیاردی و حقو ‌قهای نجومی برای‬

        ‫خواص وجود دارد‪ ،‬بخش بزرگ پو ‌لها به کجا م ‌یرود؟!‬
‫درآمد فروش نفت و پو ‌لهای آزاد شده پس از برجام و با ‌جهای چمدانی‬
‫که پس از مبادل ‌هی زندانیان دوتابعیتی با تبهکاران رژیم دریافت شد‪،‬‬

                         ‫خرج چه م ‌یشود؟‬
‫این همه حضور مثلا «مستشار»ی در جن ‌گهای نیابتی و ارسال‬
‫تجهیزات نظامی و تسلیحات و بودج ‌ههای میلیاردی برای خریدن‬
‫«مدافعان حرم» و تطمیع مردمان تنگدست خاورمیانه و مناطق دیگر‬
‫برای اینکه به «پیاد ‌هنظام» جمهوری اسلامی در گوشه و کنار جهان‬

                 ‫تبدیل شوند‪ ،‬از کجا تأمین م ‌یشود؟‬
‫از همین روست که افشای دارای ‌یهای مقامات رژیم اگر از سوی آمریکا‬
‫انجامشود‪،‬تصویرغولغارتکشوررادراتحادشومروحانیتحاکموسپاه‬
‫پاسداران بیشتر به نمایش خواهد گذاشت‪ .‬غول غارت و گرانی دوقلوهای‬

                       ‫سیر ‌یناپذیر هستند‪.‬‬

‫لایح ‌هی بودجه ‪۹۷‬‬                            ‫با «سردار» مقوایی‪ ،‬ایران را به‬                      ‫تسلیت و همدردی‬

‫پرتگاه جنگ می‌برند! دست دراز دولت در جیب ملت‬                                                      ‫با اندوه از درگذشت‬
                                     ‫در صفحه‪16‬‬
                                                                        ‫هوشنگ باتمانقليج‬
                                          ‫در این شماره می خوانید‪:‬‬
                                                                     ‫عضو برجسته وزارت امور خارجه ايران پيش از انقلاب‬
‫حقوق و دستمزد کارکنان‪ ،‬کمک‌های‬  ‫لایحه بودجه سال ‪ ۹۷‬هفته گذشته‬        ‫= «زن روز» و «مرد روز»‬             ‫صفحه ‪3‬‬   ‫و آخرين سفير شاه در آنکارا آگاه ‌ي يافتيم‪ .‬ما دوستان و‬
‫بلا‌عوض‪ ،‬امور رفاه اجتماعی و‬   ‫توسط حسن روحانی به مجلس‬                        ‫=مجلسنمایندگانآمریکاطرح‬     ‫همکاران او که سا ‌لهاي مديد با او در همان سنگر محشور‬
‫هزینه‌های مربوط به امور عمرانی‪،‬‬  ‫شورای اسلامی تقدیم شد‪ .‬بر اساس‬             ‫صفحه ‪ 10‬و ‪11‬‬
‫تولیدی‪ ،‬درمانی‪ ،‬سلامت‪ ،‬آموزشی‪،‬‬  ‫قوانین جمهوری اسلامی قوه مجریه‬          ‫= ورزشی ‪ -‬حوادث‬   ‫رسیدگی و افشای دارای ‌یهای‬          ‫و همگام بوديم خاطره او را ارج م ‌يگذاريم‪.‬‬
‫امنیتی را بر اساس مصوبه و تکالیف‬ ‫موظف است در لایحه بودجه کل‬                                       ‫هوشنگ تواناي ‌يهاي کاري‪ ،‬ايمان به خدمت‪ ،‬اراده سخت‬
                 ‫کشورعلاوه بر تأمین منابع مالی که از‬             ‫صفحه ‪12‬‬  ‫خامن ‌های و دیگر مقامات رژیم را‬ ‫و بزر ‌گانديشي را با مهر و پايداري به عهد و دوستي‬
       ‫مجلس مشخص کند‪.‬‬    ‫محل‌های مختلف به‌ دست‌می‌آورد‪،‬‬     ‫=دوقرنفرازونشیبمطبوعات‬                     ‫ب ‌يشائبه آميخته بود‪ .‬زندگي را دوست داشت و در همه‬
                                                              ‫تصویبکرد‬   ‫حال به آينده خوشبين بود‪ .‬ما هم خاطره او را زنده نگه‬
‫در صفحه ‪2‬‬                                 ‫در ایران (‪ - )49‬احمد احرار‬                  ‫م ‌يداريم و درگذشتش را به دو يادگار شايسته زندگي‬
                                     ‫=جنبش سبز کوتاه نم ‌یآيد ‪-‬‬              ‫صفحه ‪4‬‬   ‫مشترکش با زنده‌ياد توران مطبوعي‪ ،‬دخترانش نازي و‬
                                                    ‫=فرماندهتهرانم ‌یگویدیکپارک‬
                                                ‫همایون‬                                ‫شارمين‪ ،‬تسليت م ‌يگوييم‪.‬‬
                                                    ‫برایاعتراضاتمردمیاختصاصیابد‬
                                               ‫صفحه ‪13‬‬                  ‫رضا قاسمي‪ ،‬مهدي احساسي‪ ،‬سعيد اميرديواني‪ ،‬ايرج اميني‪،‬‬
                                     ‫= سرگرمی ‪-‬جدول ‪ -‬سودوکو‬               ‫صفحه ‪5‬‬   ‫سيروس انصاري‪ ،‬حسين آهويي‪ ،‬داريوش بايندر‪ ،‬عظيم بياباني‪،‬‬
                                                        ‫=تک مضراب ‪ -‬آوازه‬    ‫تينا پهلوان‪ ،‬مهرداد خوانساري‪ ،‬شيرين دبيرعلايي‪،‬سودابه دولت‬
                                               ‫صفحه ‪14‬‬                  ‫آبادي‪ ،‬بيژن دولت آبادي‪ ،‬بهرام رضواني‪ ،‬فرزانه عالمشاهي‪ ،‬داود‬
                                     ‫=خاطراتی دربارۀ کسروی و‬               ‫صفحه ‪6‬‬
                                                    ‫=تبعیض و فشارهای روانی‬                ‫نيکويي‪ ،‬مينو مفتاح‪ ،‬ثريا ورزي‪ ،‬مهدي ورزي‬
                                     ‫مبارزات و قتل او ‪ -‬هاشمی زاده‬
                                                       ‫علیه زنان ورزشکار ایران‬
                                               ‫صفحه ‪15‬‬
                                     ‫=احم ‌درضا جلالی‪ ،‬پزشک و‬               ‫صفحه ‪7‬‬
                                                    ‫=افزایش عوارض خروج از‬
                                     ‫کارشناس بی ‌نالمللی‪ ،‬در یک‬
                                                      ‫کشور و حس تحقیر جمعی‬
                                              ‫قدمی اعدام‬
                                                            ‫صفحات ‪ 8‬و ‪9‬‬

‫‪Tel: 0044(0)20 3633 3684‬‬                                                         ‫‪Fax: 0044(0)20 3633 3685‬‬

‫شما با آگهی در کیهان فقط اطلا ‌عرسانی و کسب و کار خود را معرفی نم ‌یکنید بلکه یک کار‬
                  ‫فرهنگی نیز انجام م ‌یدهید‪:‬‬
                 ‫کیهان ‪ ،‬کیهان لندن ‪ ،‬کیهان خودتان را زنده نگاه م ‌یدارید‬
‫‪www.kayhan.london‬‬                                            ‫ِِ‬                ‫‪email: [email protected]‬‬
   1   2   3   4   5   6