Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۱۴۸ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                                                    ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫سپاس ازخوانندگان و کاربران‬
                                                                     ‫دکترمصطفی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                                ‫مصبا ح‌ز ا د ه‬ ‫ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک‬
  ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                                                        ‫برایکمکبهادام ‌هیانتشاررسان ‌ه ‌یخودتان‬
                                       ‫سال سی و چهارم ـ شماره ‪( 148‬دورۀ جدید)‬
‫(‪ 18‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                       ‫جمعه ‪ 20‬تا پنجشنبه ‪ 26‬بهم ‌نماه ‪1396‬خورشیدی‬                   ‫م ‌یپردازید ازصمیمقلبسپاسگزاریم‪.‬‬
                                                                                 ‫تنهاپشتیبانانکیهانلندن‬
                                 ‫‪Page 1‬‬
                                                                               ‫شما خوانندگان و کاربران هستید‪.‬‬
                                                                             ‫روزنام ‌هنگارانوکارکنانکیهانلندن‬

      ‫سرمقاله‬                            ‫چهار دهه نظام جمهوری اسلامی در ایران‬

‫دستاوردهای سریع یک خیزش‬

‫همیشه نتیجه مهم است‪ ،‬نه انگیزه و نه اهداف و نه برنام ‌ههایی‬        ‫تلاش پایدار مخالفان برای گذار‬
‫که اعلام م ‌یشوند‪ .‬انقلاب ‪ ۵۷‬هم که به استناد شعارهای غال ‌باش‪،‬‬           ‫به دموکراسی‬
‫رهبریش‪ ،‬نتیج ‌هاش‪ ،‬و نظامی که از آن برآمد‪ ،‬کاملا اسلامی بود‪،‬‬
‫نتیج ‌هاش مهم است‪ .‬اینکه هر فرد یا گروهی با چه انگیز ‌های و با کدام‬    ‫=برای تبدیل خیزش سراسری مردم به حرکتی که بتواند گذار از جمهوری اسلامی را رقم بزند‪ ،‬احتیاج به‬
‫اهداف در آن شرکت کرد‪ ،‬نقشی در نتیج ‌هی آن که شاهدش شدیم‪،‬‬         ‫مدیریتی باتدبیر‪ ،‬آیند ‌هنگر و فراگیر است تا مردم را از نظامی مستبد و اقتدارگرا و انحصارطلب به امنیت‬

                           ‫بازی نم ‌یکند‪.‬‬                                       ‫و آزادی و دموکراسی برساند‬
‫هر کسی اما م ‌یداند که از نیم ‌هی قرن بیستم به این سو‪ ،‬نظا ‌مهای‬
‫سیاسی و اقتصادی باید از حدی دمکراسی برخوردار باشند تا امکان دوام‬        ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ 2‬بخوانید‬
‫بیابند چه برسد به یک نظام مذهبی که ریشه در استبداد و انحصارطلبی‬
‫قرون وسطایی دارد و هیچ راه حل اجتماعی و اقتصادی برای مشکلات‬
‫و مطالبات جوامع مدرن ندارد‪ .‬با این همه جمهوری اسلامی در ایران به‬
‫دلایل تاریخی و فرهنگی این ظرفیت را داشت که تا امروز دوام بیاورد‪.‬‬
‫تظاهرات زنان در‪ ۱۷‬اسفند‪ ۵۷‬علیه حجاب اجباری به سرعت در لابلای‬
‫رویدادهایی مانند جنگ ایران و عراق و قلع و قم ‌ع گسترده گرو ‌هها‬
‫و احزاب سیاسی به فراموشی سپرده شد‪ .‬سرکوب و سکوت و سطح‬
‫آگاهی جامعه چنان بود که سه جنبش بزرگ را نیز به شکست مقطعی‬
‫کشاند‪ :‬جنبش زنان و جنبش دانشجویان در دهه هفتاد و جنبش سبز در‬
‫دهه هشتاد؛ هر سه برخاسته از طبق ‌هی متوسط نسبتا مرفه که بیش از‬
‫آن درگیر عقاید سیاسی و ایدئولوژیک خود بود که بتواند «خیر همگانی»‬

                   ‫را بالاتر از منافع خود قرار دهد‪.‬‬
‫د ‌یماه‪ ۹۶‬بر بستر این جنب ‌شها و با نگاهی فراتر و فراگیرتر از همه آنها‬
‫شکل گرفت و وقو ‌عاش همه را غافلگیر کرد‪ .‬تظاهرات سراسری اخیر نه‬
‫در تنهایی غبارآلود و متمرکز تهران بلکه از شهرهای کوچک و بزرگ‬
‫شروع شد تا پایتخت را از رخوت زمستانی بیرون آ َو َرد‪ .‬د ‌یماه ‪ ۹۶‬به‬
‫سرعت سه تابوی تحمیل شده از سوی جمهوری اسلامی را مورد حمله‬

           ‫قرار داد‪ :‬حجاب اجباری‪ ،‬اصلا ‌حطلبی‪ ،‬براندازی‪.‬‬
‫پوشش اختیاری حتی در جنبش زنان هم در آخر صف مطالبات بود!‬
‫اما چه چیزی فرد ‌یتر‪ ،‬خصوص ‌یتر‪ ،‬هویت ‌یتر‪ ،‬و مه ‌متر از حق انتخاب‬
‫پوشش؟! چه تبعیضی تحقیرآمیزتر از حجاب اجباری برای زن و مرد‪ ،‬هر‬
‫دو؟! تبعیضی که نه در خیابان بلکه در چهاردیواری و از کمد لباس شروع‬

             ‫م ‌یشود‪ .‬د ‌یماه‪ ،‬تابوی «حجاب» را شکست‪.‬‬
‫‪ ۲۵‬سال است که «اصلا ‌حطلبی» مانند خوره به جان جامعه و سیاست‬
‫ایران افتاده‪ .‬نه آن مفهوم والای «اصلاح» که در فرهنگ سیاسی جهان‬
‫رایج است بلکه «اصلا ‌حطلبی» به عنوان یک جناح حقیر و توسر ‌یخور‬
‫سیاسی در حکومت که با حذف هم ‌هی امکانات فکری و سیاسی جامعه‪،‬‬
‫فقط خودش و رقیبش اجاز ‌هی عرضه شدن دارند‪ .‬این جنا ِح تدارکاتچی‬
‫حتی حاضر است خود را «بد» در برابر «بدتر» معرفی کند اما مانع جامعه‬

                   ‫از حرکت به سوی «خوب» شود!‬
‫د ‌یماه ‪ ،۹۶‬همزمان دوگان ‌هی «بد و «بدتر» و تابوی براندازی را برای‬

                  ‫حرکت به سوی «خوب» شکست‪.‬‬
‫حالادیگرباهم ‌هیایرانیانمدافعدمکراسیاستکهازفرص ‌تهایتاریخی‬

  ‫استفاده کنند تا سرانجام بتوان بین «خوب» و «بهتر» انتخاب کرد‪.‬‬

‫ب ‌نبستسیاسیدرداخلوخارج‬                            ‫پخش شبنامه در ارتش علیه فرماندهان انقلابی‪:‬‬          ‫رکوردگیرى دختران وزن ‌هبردار در‬
                                                                         ‫ایران براى اولین بار‬
                                      ‫مراتب چاکری شما در برابر رهبری و‬                       ‫****‬
                                      ‫روحانیت و سپاه تهوع‌آور شده است!‬
                                                                             ‫معاون وزارت ورزش‪:‬‬
                                     ‫در صفحه‪18‬‬
                                                                         ‫دعا کنیم اتفاقى نیفتد‬
                                     ‫در این شماره می خوانید‪:‬‬                            ‫****‬

‫روحانی در فاصله دو هفته دوباره در‬  ‫شرایط موجود اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬            ‫صفحات ‪ 8‬و ‪9‬‬              ‫صفحه ‪3‬‬        ‫معاون رئیس جمهور آمریکا‪:‬‬
‫برابر پرس ‌شهایی پیرامون مواضع دولت‬ ‫و سیاسی در ایران مثلثی درست کرده‬     ‫= «زن روز» و «مرد روز»‬   ‫=فرانسهم ‪‎‬یگویدشرک ‪‎‬تهایخود‬
‫و پاسخگویی به مسائل و مشکلات‬     ‫که اضلاع آن هر روز عرصه را بر ارکان‬                                  ‫به کره شمالى اجازه سوء استفاده‬
‫کشور قرار گرفت؛ یک بار در برابر‬   ‫مختلف حکومت به ویژه دولت حسن‬               ‫صفحه ‪12‬‬  ‫رابهتجارتباایرانتشویقم ‪‎‬یکند‬  ‫تبلیغاتىازالمپیکزمستانىرانمى‌دهیم‬
‫دوربی ‌نهای صدا و سیمای جمهوری‬    ‫روحانی و قوه مجریه تن ‌گتر م ‌یکند‪.‬‬ ‫=دوقرنفرازونشیبمطبوعات‬
‫اسلامی نشست بدون آنکه حرف تاز‌های‬  ‫اعتراضات سراسری و بحران اشتغال‬                               ‫صفحه ‪4‬‬         ‫****‬
‫گفته باشد‪ .‬بار دیگر در کنفرانس خبری‬ ‫و معیشت از یک سو و بحران برجام‬     ‫در ایران (‪ -)56‬احمد احرار‬  ‫=آت ‌شسوزی گسترده در‬      ‫مسابقات بدمینتون در ایستگاه فضایى‬
‫که هفته گذشته برگزار شد باز هم جز‬  ‫از سوی دیگر جمهوری اسلامی را در‬   ‫=راهسراشیبفدرالیسمزبانی‪-‬‬
‫«هیچ» چیزی نگفت! در صفحه ‪2‬‬      ‫بزنگاه تاریخی قرار داده است‪.‬حسن‬                   ‫ساختمان وزارت نیرو و احتمال‬          ‫****‬
                                            ‫داریوش همایون‬
                                                            ‫ریزش ساختمان‬          ‫ادعاى خبرگزارى ایسنا‪:‬‬
                                                ‫صفحه ‪13‬‬
                                     ‫= سرگرمی ‪-‬جدول ‪ -‬سودوکو‬                ‫صفحه ‪5‬‬  ‫قهرمان شطرنج ایران به دلیل همراه‬
                                                     ‫=فاشیس ‌تباز ‌یهاییکحاتمی‬   ‫بردنشوهرشبهمسابقاتجهانىباخت!‬
                                                ‫صفحه ‪14‬‬
                                     ‫=گذرعمر‪-‬اشرفپزشکپور(پایان)‬   ‫‌کیایکوچک‪:‬اگرفاشیسمدرسینما‬          ‫****‬

                                                ‫صفحه ‪16‬‬  ‫کف و سوت بیاورد اشکالی ندارد!‬         ‫دختران ورزشکار مشهد‪:‬‬
                                     ‫=فرماندها ِن «پاسدار» در برابر‬
                                                                ‫صفحه ‪6‬‬  ‫اقلا بگذارید پدر و برادرمان باز ‌یهاى‬
                                            ‫فرماندهان جدید‬  ‫=دستگیری ب ‌یسابقه ‪ ۷‬فعال‬   ‫ما را تماشا کنند در صفحات ‪ 10‬و ‪11‬‬

                                                ‫صفحه ‪17‬‬  ‫محیط زیست در سکوت خبری‪:‬‬
                                     ‫=آرزو بر دیکتاتورها عیب‬
                                                     ‫یکایرانی‪-‬آمریکاییبینآنهاست‬
                                                 ‫نیست‬  ‫=شیما بابایی و داریوش زند به‬

                                                        ‫زندان اوین منتقل شدند‬

‫‪Tel: 0044(0)20 3633 3684‬‬                                                         ‫‪Fax: 0044(0)20 3633 3685‬‬

‫شما با آگهی در کیهان فقط اطلا ‌عرسانی و کسب و کار خود را معرفی نم ‌یکنید بلکه یک کار‬
                  ‫فرهنگی نیز انجام م ‌یدهید‪:‬‬
                   ‫کیهان ‪ ،‬کیهان لندن ‪ ،‬کیهان خودتان را زنده نگاه م ‌یدارید‬
‫‪www.kayhan.london‬‬                                             ‫ِِ‬               ‫‪email: [email protected]‬‬
   1   2   3   4   5   6