Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۱۸۸ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                                                           ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫سپاس ازخوانندگان و کاربران‬
                                                                           ‫دکترمصطفی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                                      ‫مصبا ح‌ز ا د ه‬ ‫ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک‬
 ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                                                               ‫برایکمکبهادام ‌هیانتشاررسان ‌ه ‌یخودتان‬

                                                                                    ‫م ‌یپردازید ازصمیمقلبسپاسگزاریم‪.‬‬
                                                                                       ‫تنهاپشتیبانانکیهانلندن‬

‫(‪ 18‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                         ‫سال سی و پنجم ـ شماره ‪( 1654‬شمارۀ ‪ 188‬از دورۀ جدید)‬                    ‫شما خوانندگان و کاربران هستید‪.‬‬
                                         ‫جمعه ‪ 2‬تا پنجشنبه ‪ 8‬آذ ‌رماه ‪1397‬خورشیدی‬                      ‫روزنام ‌هنگارانوکارکنانکیهانلندن‬
                                 ‫‪Page 1‬‬

       ‫سرمقاله‬                             ‫بار دیگر سای ‌هی تروریسم‬
                                       ‫جمهوری اسلامی بر اروپا‬
‫تفرقه خطرناکترین ترفند جمهوری اسلامی‬
                                       ‫=کشورهای اروپایی تهدیدهای تروریستی برخی از مقامات جمهوری اسلامی را بسیار جدی م ‌یگیرند و سیاست‬
‫اینکه نظام اسلامی در ایران برای بقای خود دست به هر کاری م ‌یزند‬                   ‫جدید آمریکا در قبال حکومت ایران تاکید ویژ ‌های بر حمایت این رژیم از تروریسم دارد‪.‬‬
‫نکت ‌های نیست که بر کسی پنهان باشد و یا بر سر آن مناقش ‌های وجود‬
‫داشته باشد؛ چه در سیاس ‌ت داخلی و سرکوب و چه در سیاست‬                ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ 2‬بخوانید‬

                          ‫خارجی و تسلیم!‬
‫اما هیچکدام از این سیاس ‌تها پاسخگوی نیازها و مطالبات جامعه‬
‫نیستند‪ .‬از یکسو یک نظام سرکوبگر م ‌یبایست آنقدر بنیه داشته باشد‬
‫که بتواند نیازهای اقتصادی سرکو ‌بشدگان را تأمین کند و از سوی‬
‫دیگر‪ ،‬برای انجام این منظور‪ ،‬به مراوده با کشورهای دیگر به ویژه با‬
‫قدرتمندترین آنها که نبض اقتصاد جهانی را در دست دارند نیاز هست‪.‬‬
‫ایران سا ‌لهاست از مناسبات مطلوب بی ‌نالمللی محروم مانده‬
‫و سرکوب نیز دیگر پاسخ نم ‌یدهد چرا که اقتصاد شوخی سرش‬
‫نم ‌یشود‪ .‬دستگیری و زندان نیز برای معترضان و خانواد ‌ههایشان نان‬
‫و آب نم ‌یشود بلکه به خشم و دوری بیشتر آنها از نظام منجر م ‌یشود‪.‬‬
‫اعتراضات و تجمعات صنفی ما ‌ههاست در سراسر ایران جریان دارد‪.‬‬
‫همزمان تهدید و اعدام «اخلالگران» ارز و استیضاح و استعفای چند‬
‫وزیر و قو ‌لهای مبارزه با فساد و حتی اعتراف به «پولشویی گسترده»‬
‫از سوی دولت و همچنین وعده درباره پس گرفتن «اموال نامشروع‬
‫مسئولان» (اصلا چرا مسئولان باید «اموال نامشروع» داشته باشند؟!)‬
‫همه و همه نشانگر این است که کفگیر رژیم به ته دیگ خورده‪ .‬تحرکات‬
‫نیروهای مخالف رژیم و به ویژه مدافعان دموکراسی و حقوق بشر‪ ،‬این‬
‫درماندگی را در میان زمامداران و وابستگان جمهوری اسلامی تشدید‬
‫و افشاگری و استعفا و فرار و ریزش آنها را تشدید کرده بطوری که‬

                 ‫خودشان را ممنو ‌عالخروج م ‌یکنند!‬
‫پس برای بقای جمهوری اسلامی باید ترفندهای دیگری به کار بست‪:‬‬
‫از یکسو تفرق ‌هی صنفی میان کارگران و کشاورزان و کارمندان و از سوی‬
‫دیگر تفرق ‌هی قومی و فرق ‌های در میان ملت! پیشبرد سیاست تفرقه را‬
‫به روشنی م ‌یتواند دید‪ :‬دوبار ‌ه بحث «فدرالیسم» و «تجزیه» را در میان‬
‫نیروهایسیاسیجمهوریخواهبهراهانداخت ‌هاندوهمزمانباانتشاراخبار‬
‫نی ‌مبند اعتراضات کارگری نیشکر هف ‌تتپه و فولاد اهواز در روزنام ‌ههای‬
‫وابسته‪ ،‬کسانی را به میان اعتراضات م ‌یفرستند که با عک ‌س خامن ‌های‬
‫و خمینی ظاهرا برای دفاع از مطالبات کارگران دست به تجمع م ‌یزنند‬
‫حال آنکه مسبب این شرایط کسی جز نظام خامن ‌های و خمینی نیست!‬
‫ایران بار دیگر در شرایطی بس حساس بسر م ‌یبرد‪ .‬بحران همواره‬
‫برای هم ‌هی طرفین فرص ‌تآفرین نیز هست! فرصت عبور از سد‬
‫جمهوری اسلامی برای مردم ایران و فرصت وداع بدون خشونت برای‬

    ‫زمامداران نظام با مردمی که همه چیزشان را نابود کرده است!‬
‫در چنین شرایطی‪ ،‬همبستگی صنفی و همگرایی ملی م ‌یبایست در‬
‫صدر وظیفه و مسئولیت معترضان قرار داشته باشد‪ .‬ایرانیان رقیب‬
‫یکدیگر نیستند؛ درد مشترک‪ ،‬منافع مشترک‪ ،‬و راه حل و آیند ‌هی‬
‫مشترکدارند‪.‬رقاب ‌تهایسیاسیوگروهیآنهمنهبرایکسبانحصاری‬
‫قدرت بلکه برای مشارکت و تقسیم قدرت سیاسی در دستور کار امروز‬
‫نیست‪ .‬خطا در تشخیص این مراحل فقط به سود جمهوری اسلامی‬

                          ‫تمام م ‌یشود‪.‬‬

‫اعتصاب‪ ،‬تیرخلاص بر پیکر فربه‬                                 ‫دکتر شروان فشندی‪:‬‬
    ‫و فرسود ‌هی نظام‬
                                       ‫حکومت برای مقابله با تحری ‌مها سیاس ِت‬

                                       ‫«سپر انسانی» را در پیش گرفته است‬
                                       ‫در صفحه‪18‬‬

                                       ‫والیبال ایران هشتم جهان و اول آسیا‬                   ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
                                              ‫****‬                            ‫‪www.kayhanlife.com‬‬

                                       ‫‪ ٧۶‬رده صعود براى والیبال دختران ایران‬                       ‫کیهان لندن منتشر کرد‪:‬‬
                                              ‫****‬
‫و با تظاهرات و سر دادن شعار همراه‬   ‫هزاران کارگر شاغل در دو واحد صنعتی‬
                    ‫بزرگ کشور در استان خوزستان این‬      ‫ِز ِو ِرو قهرمان مسابقات تنیس لندن‬
‫بوده‪ ،‬اگر چه نخستی ‌ن نمونه طی ما‌هها‬ ‫روزها در اعتصاب بسر م ‌یبرند؛ کارگران‬        ‫****‬
                    ‫مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‬
‫و سا ‌لهای گذشته نیست اما ای ‌نبار‬                      ‫نمایندهمجلسشورایاسلامی‪:‬تاجاستعفا‬
                    ‫تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران‪.‬‬   ‫ندهد‪ ،‬بودجه فدراسیون قطع مى‌شود‬
‫ابعاد متفاوتی پیدا کرده است؛ ابعادی‬  ‫اعتصاب این کارگران که در شهرهای‬
                    ‫اهواز و شوش به خیابا ‌ن کشیده شده‬          ‫****‬
‫که نشان‌دهنده وضعیت شکننده و‬                         ‫درگیری خشون ‌تبار میان پرسنل چینی‬
                                       ‫و ایرانی در پتروشیمی مسجدسلیمان‬
‫آمیخته به استیصال نظام جمهوری‬
                                              ‫****‬
‫در صفحه ‪2‬‬ ‫اسلامی است‪.‬‬                             ‫کشتار ‪ ۱۸‬گراز وحشی با اتصال برق‬

                                       ‫در صفحات ‪ 10‬و ‪11‬‬

                    ‫صفحه ‪14‬‬                ‫صفحه ‪7‬‬    ‫صفحه ‪3‬‬              ‫در این شماره می خوانید‪:‬‬

‫=تحریم «شبکه الشویکی» یکی از =هراس و هشدار رهبر نظام و فرماندهان =دکترمص ّدق؛آسیبشناسییکشکست‬

                    ‫پیچید ‪‎‬هترین مسیرهای انتقال نفت و پول نیروهای مسلح درباره ریزش ارتش و سپاه صفحه ‪15‬‬                 ‫کتاب «سوریه‪ :‬چاله عنکبوت» به قلم حامد محمدی (افسر خلبان)‬

‫=نشنال اینترست‪ :‬دوست داشته باشید‬                       ‫صفحات ‪ 8‬و ‪9‬‬ ‫برای سپاه قدس و رژیم اسد‬                  ‫برای نخستین بار ابعاد گسترده حضور نظامی و ناگفته های دخالت رژیم جمهوری اسلامی در جنگ داخلی‬
                                                                            ‫سوریه را به صورت مستند از آغاز این جنگ تا به امروز به تصویر می کشد‪ .‬علاقمندان می توانند این کتاب‬
‫یا نه‪ ،‬تغییر رژیم به ایران خواهد رسید و‬     ‫= «زن روز» و «مرد روز»‬           ‫صفحه ‪4‬‬
                                                                                  ‫را مستقیما از طریق تماس با کیهان لندن ‪[email protected]‬‬
      ‫ربطی به برجام و تحریم ندارد!‬                    ‫=تصویب کلیات طرح استانی شدن صفحه ‪12‬‬
                                                                            ‫و یا انتشارات ساتراپ و سوپر هرمز در لندن و کتابفروشیهای معتبر ایرانی در اروپا و آمریکا به نشانی های‬
      ‫=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در صفحات ‪16‬‬                     ‫انتخابات مجلس شورای اسلامی‬                       ‫زیر به مبلغ معادل ‪ 20‬پوند شامل هزینه بسته بندی و پست خریداری کنند‪.‬‬

‫=سرکوب شدید بهاییان با وجود ادعای‬        ‫ایران (‪ -)96‬احمد احرار‬           ‫صفحه ‪5‬‬                            ‫‪Satrap Publishing: Email: [email protected] wwww.satrap.co.uk‬‬
                                                                               ‫‪Super Hormuz, Finchley Road, Golders Green, NW11 0AD‬‬
      ‫رعایت حقو ‌قشهروندی‬                        ‫=هدیه ‪ ۱۲۶‬میلیاردی وزارت ارشاد به صفحه ‪13‬‬
                                                                           ‫‪Ibex Publishers Bookshop, Inc. PO Box 30087, Bethesda, MD 20824-0087, USA‬‬
      ‫=منتظر چه هستیم؟‬           ‫= سرگرمی ‪-‬جدول ‪ -‬سودوکو‬          ‫«نیر ‌وهای کمک ‌ی» فرهنگ و هنر!‬                 ‫‪Ferdosi Bookshop, Box 45095, SE-104 30 Stockholm, SWEDEN‬‬
                                                                                ‫‪UTOPIRAN, 89 Rue du Ruisseau, 75018 Paris , FRANCE‬‬

                                                                           ‫‪Forough Publishing and Bookshop, Jahnstraße 24, 50676 Köln, GERMANY‬‬
   1   2   3   4   5   6