Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۱۹۶ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                                                               ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫سپاس ازخوانندگان و کاربران‬
                                                                               ‫دکترمصطفی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                                          ‫مصبا ح‌ز ا د ه‬ ‫ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک‬
 ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                                                                   ‫برایکمکبهادام ‌هیانتشاررسان ‌ه ‌یخودتان‬

                                                                                        ‫م ‌یپردازید ازصمیمقلبسپاسگزاریم‪.‬‬
                                                                                           ‫تنهاپشتیبانانکیهانلندن‬

‫(‪ 18‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                            ‫سال سی و پنجم ـ شماره ‪( 1662‬شمارۀ ‪ 196‬از دورۀ جدید)‬                      ‫شما خوانندگان و کاربران هستید‪.‬‬
                                           ‫جمعه ‪ 5‬تا پنجشنبه ‪ 11‬بهم ‌نماه ‪1397‬خورشیدی‬                       ‫روزنام ‌هنگارانوکارکنانکیهانلندن‬
                                 ‫‪Page 1‬‬

       ‫سرمقاله‬                               ‫تشدید انزوای جمهوری اسلامی در‬

‫تحولات اجتماعی «الگوبردار» نیستند!‬

‫جامعه یک پدید ‌هی پویا و پیچیده است‪ .‬مانکن پشت ویترین نیست‬                ‫آستانهکنفرانسورشو‬
‫که بتوان با انداز ‌ههای از پیش داشته جام ‌های مناسب بر آن پوشاند‪.‬‬
‫ساختمان و پل و را ‌هآهن و س ّد نیست که با محاسبات دقیق بتوان به‬          ‫=یک دیپلمات اسپانیایی که در نمایندگی این کشور در اتحادیه اروپا خدمت م ‌یکند‪ ،‬به کیهان لندن م ‌یگوید‪ :‬بسیاری‬
‫بهترین شکل آنها را طراحی کرد و یا تغییر داد‪ .‬تحولات مثبت و منفی‬          ‫از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان که تا کنون مهمترین حامیان گفتگو با جمهوری اسلامی بودند‪ ،‬از تغییر رفتار‬
‫اجتماعی بستگی به عوامل و عناصر منحصر به فرد فرهنگی و تاریخی‬
                                                                                      ‫این کشور ناامید شد ‌هاند‪.‬‬
                      ‫و معاصر و موجود دارند!‬
‫در ایران نیز می‌بینیم هیچ الگویی به کار صاحبان قدرت برای‬                ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ 2‬بخوانید‬
‫اداره‌ی جامعه و همچنین مخالفانش برای تغییر آن نیامده است‪.‬‬                        ‫فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یاتسک پاکوتوویچ وزیر خارجه لهستان در بروکسل؛ ‪ ۲۱‬ژانویه ‪۲۰۱۹‬‬
‫البته وضع حکومت بسیار اسفبارتر و خرابتر است چرا که الگوی‬
‫بنیاد ‌یاش به «صدر اسلام» تعلق دارد که در همان دوران به تاریخ‬
‫سپرده شد‪ .‬عاقلان نظام اما هنوز به دنبال الگو می‌گردند؛ مثلا وقتی‬
‫معلوم شد «اقتصاد اسلامی» ادعایی ب ‌یپایه و ملغمه‌ای از اقتصاد‬
‫«بازار» و «برنامه» است‪ ،‬به الگوی «چین کمونیست» دل بستند بدون‬
‫آنکه هیچکدام از شاخ ‌صهای اقتصادی آن کشور در ایران موجود‬
‫باشد‪ .‬نتیج ‌هاش شد تبدیل ایران به بازار بنجل‌های چینی و نابودی‬
‫تولیدات داخلی‪ .‬با روی کار آمدن اردوغان‪ ،‬مدتی دل به الگوی ترکیه‬
‫خوش کردند در حالی که از نظر فکری‪ ،‬جمهوری اسلامی به عربستان‬
‫سعودی بیشتر شبیه است! اما جامه‌ی اسلامگرایی ترکیه نیز که به‬
‫دنبال تنش با کشورهای منطقه و غرب نیست‪ ،‬بر پیکر جمهوری‬
‫اسلامی کاملا قناس است‪ .‬البته ناگفته نماند که رهبری جمهوری‬
‫اسلامی‪ ،‬نظام خودش را الگوی کشورهای «جهان اسلام» می‌پندارد!‬
‫عاقلانش اما از تلاش باز نمانده و همچنان به دنبال الگویی هستند‬
‫تا شاید بتوان این رژیم را در آن گنجاند‪ .‬در این میان اندونزی شاید‬
‫ب ‌یمسماترین «الگو» برای ایران و دیگر «کشورهای مسلما ‌ن» باشد‬

                                ‫زیرا‪:‬‬
‫یک‪ ،‬کدام کشور توسع ‌هیافته و پیشرفته بر اساس «الگو» تغییر و‬

        ‫تحول یافته تا «کشورهای مسلمان» دوم ‌یاش باشند؟‬
‫دو‪ ،‬چرا دین ساکنان «کشورهای مسلمان» به عنوان یک عنصر‬
‫شاخص معرفی م ‌یشود آنهم در حالی که از یکسو ترکیب جمعیتی‬
‫«کشورهای مسلمان» نیز در حال تغییر است و از سوی دیگر‬
‫«مسلمان» بودن این کشورها تا کنون در توسع ‌هی آنها ن ‌هتنها قو ‌هی‬

          ‫محرکه نبوده بلکه نقش بازدارنده نیز داشته است!‬
‫سه‪ ،‬دین ساکنان «کشورهای مسلمان» به رخ کدام کشورها کشیده‬
‫م ‌یشود؟! کشورهایی‪ ،‬از جمله مسیحی‪ ،‬که راه دین را از حکومت و‬
‫سیاست جدا کردند؟! «کشورهای مسلمان» تا کنون چه سودی از‬
‫شاخص کردن دی ‌ن خود برد ‌هاند؟ «الگو»ی خود اندونزی چه بوده‬
‫جز مسیری که جوامع غیرمسلمان رفت ‌هاند؟! مگر «مسلما ‌ن» بودن‬
‫اندونزی نقشی در توسع ‌هی آن داشته؟! جز ب ‌ینقشی؟! آیا منظور از‬

 ‫«الگوی اندونزی» همین ب ‌ینقشی مسلمان بودنش در توسعه است؟!‬
‫ساد ‌هترینراهایناست‪«:‬کشورهایمسلمان»بایدباعبورقرونوسطای‬
‫خودبهقرن‪۲۱‬رسیدهورا ‌ههایمنحصربهفردخودرابروند‪.‬راهیکه ایران‬

   ‫نیز از انقلاب مشروطه‪ ،‬با فراز و نشیب‪ ،‬در پیش گرفته است‪.‬‬

‫کارگران ایران؛ اشتغال در سای ‌هی‬                                    ‫تسلیت‬
     ‫فقر و تهدید‬
                                                  ‫با کمال تأسف با خبر شدیم‬

                                                  ‫منوچهر هنرمند‬

‫تولیدی و صنعتی و یا از میان رفتن‬    ‫وضعیت نابسامان اقتصادی در ایران‬       ‫همکار دیرین ‌هی کیهان در تاریخ ‪ ۱۷‬ژانویه ‪ ۲۰۱۹‬در‬             ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
‫کشاورزی و دامپروری از جمله به علت‬    ‫بیش از همه برای طبقات فرودست و‬               ‫استانبول درگذشت‪.‬‬                      ‫‪www.kayhanlife.com‬‬
‫خشکسالی‪ ،‬کار و درآمد خود را از دست‬   ‫ک ‌مدرآمد جامعه هزین ‌ه م ‌یآفریند و نبود‬
‫داد‌هاند و اکنون ب ‌یحمایت به حال خود‬  ‫حمای ‌تهای درست از سوی حکومت‬        ‫فقدان این روزنام ‌هنگار پُرکار و خستگ ‌یناپذیر را که سا ‌لها‬             ‫کیهان لندن منتشر کرد‪:‬‬
‫رها شد‌هاند‪ .‬اما دست ‌های دیگر هستند‬  ‫این هزینه را روز به روز افزایش م ‌یدهد‪.‬‬  ‫وبسایت «خواندنیها» و سپس «لنزایران» را مدیریت‬
‫که با وجود داشتن کار یا حقوق دریافت‬   ‫بخشی از لای ‌ههای ضعیف و آسی ‌بپذیر‬    ‫می‌کرد‪ ،‬به همسر ایشان خانم لیلا ارجمند‪ ،‬خویشاوندان‪،‬‬                 ‫کتاب «سوریه‪ :‬چاله عنکبوت» به قلم حامد محمدی (افسر خلبان)‬
‫نم ‌یکنند و یا آنچه دریافت م ‌یکنند به‬ ‫جامعه به دلایل مختلف مانند‬         ‫دوستان و همچنین جامعه روزنام ‌هنگاری ایران تسلیت‬
‫انداز‌های کم است که ‪ ...‬در صفحه ‪2‬‬    ‫ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های‬                                                  ‫برای نخستین بار ابعاد گسترده حضور نظامی و ناگفته های دخالت رژیم جمهوری اسلامی در جنگ داخلی‬
                                                     ‫می‌گوییم‪.‬‬                          ‫سوریه را به صورت مستند از آغاز این جنگ تا به امروز به تصویر می کشد‪ .‬علاقمندان می توانند این کتاب‬

                                          ‫همکاران کیهان لندن‬                                      ‫را مستقیما از طریق تماس با کیهان لندن ‪[email protected]‬‬

                    ‫صفحه ‪13‬‬                  ‫صفحه ‪7‬‬     ‫صفحه ‪3‬‬              ‫در این شماره می خوانید‪:‬‬      ‫و یا انتشارات ساتراپ و سوپر هرمز در لندن و کتابفروشیهای معتبر ایرانی در اروپا و آمریکا به نشانی های‬
                                                                                         ‫زیر به مبلغ معادل ‪ 20‬پوند شامل هزینه بسته بندی و پست خریداری کنند‪.‬‬
‫=قیام مردم ونزوئلا علیه دولت مادورو؛ =«این جزو ‌هی آموزشی لو نرفته است»‪ = :‬سرگرمی ‪-‬جدول ‪ -‬سودوکو‬
                                                                                   ‫‪Satrap Publishing: Email: [email protected] wwww.satrap.co.uk‬‬
                    ‫حمایتشکنند ‪‎‬هنظام ‪‎‬یهاازدیکتاتورچپگرا دستورالعمل جمهوری اسلامی برای صفحه ‪14‬‬                            ‫‪Super Hormuz, Finchley Road, Golders Green, NW11 0AD‬‬
                                          ‫«مخال ‌ف ُکشی»‬
‫=روزنامه نگاران‪ -‬ژیلا بنی یعقوب (‪)6‬‬                                ‫صفحه ‪4‬‬                             ‫‪Ibex Publishers Bookshop, Inc. PO Box 30087, Bethesda, MD 20824-0087, USA‬‬
                                                                                     ‫‪Ferdosi Bookshop, Box 45095, SE-104 30 Stockholm, SWEDEN‬‬
                    ‫صفحه ‪15‬‬                  ‫=خطر درگیر ‌یهای احتمالی نظامی و صفحات ‪ 8‬و ‪9‬‬                       ‫‪UTOPIRAN, 89 Rue du Ruisseau, 75018 Paris , FRANCE‬‬

‫=نزاع ایران و آمریکا بر سر عراق‬         ‫هشدار و تلاش شاهزاده رضا پهلوی در = «زن روز» و «مرد روز»‬                              ‫‪Forough Publishing and Bookshop, Jahnstraße 24, 50676 Köln, GERMANY‬‬

                    ‫صفحه ‪18‬‬                  ‫صفحه ‪ 10‬و ‪11‬‬  ‫آستان ‌ه کنفرانس ورشو‬

‫=برگزاری کنفرانس ورشو‪ ،‬پیش از‬          ‫= ورزشی ‪ -‬حوادث‬                  ‫صفحه ‪6‬‬

‫کنفرانس مونیخ؛ رژیم ایران در شرایط‬                         ‫=«سونامی ارتش اسرائیل» علیه سپاه صفحه ‪12‬‬
‫=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران «مار و پ ّله»‬
                                                               ‫«قدس»‬
   1   2   3   4   5   6