Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۲۰۰ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                                                           ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫سپاس ازخوانندگان و کاربران‬
                                                                           ‫دکترمصطفی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                                      ‫مصبا ح‌ز ا د ه‬ ‫ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک‬
 ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                                                               ‫برایکمکبهادام ‌هیانتشاررسان ‌ه ‌یخودتان‬

                                                                                    ‫م ‌یپردازید ازصمیمقلبسپاسگزاریم‪.‬‬
                                                                                       ‫تنهاپشتیبانانکیهانلندن‬

‫(‪ 18‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                        ‫سال سی و پنجم ـ شماره ‪( 1666‬شمارۀ ‪ 200‬از دورۀ جدید)‬                      ‫شما خوانندگان و کاربران هستید‪.‬‬
                                       ‫جمعه ‪ 3‬تا پنجشنبه ‪‌ 9‬اسفندماه ‪1397‬خورشیدی‬                        ‫روزنام ‌هنگارانوکارکنانکیهانلندن‬
                                 ‫‪Page 1‬‬

       ‫سرمقاله‬                              ‫اینستکس‪،‬بست ‌هایخالی‬

 ‫خان ‌هیکیهانلندندرتهراناست‬                         ‫هدی ‌هیاروپا برایجمهوریاسلامی‬

‫کیهان لندن از خرداد ‪ ۱۳۶۳‬که نخستین شماره خود را به همت دکتر‬         ‫=یک دیپلمات ایتالیایی که وزیر خارجه کشورش را در کنفرانس ورشو همراهی م ‌یکرد‪ ،‬در گفتگو با کیهان لندن‬
‫مصطفی مصبا ‌حزاده‪ ،‬بنیانگذار مؤسسه کیهان‪ ،‬منتشر کرد تا زمانی که‬                ‫«اینستکس» را «استخوانی» خواند که اروپا «جلوی سگ هاری انداخته است تا سرش را گرم کند‪».‬‬
‫اینترنت به رقیب جدی روزنام ‌ههای چاپی تبدیل شد‪ ،‬دس ‌تکم بیست سال‬
‫یکی از کانا ‌لهای مهم ارتباطی و خبررسانی ایرانیان‪ ،‬در بیش از پنجاه کشور‬      ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ 2‬بخوانید‬
‫جهان بود که از زاوی ‌های متفاوت با خبررسانی تبلیغاتی و سانسورشد ‌هی‬

               ‫نظام حاکم بر ایران به رویدادها م ‌یپرداخت‪.‬‬
‫نسخ ‌هی چاپی کیهان لندن سی سال عمر کرد و جایش را از سپتامبر‪۲۰۱۳‬‬
‫با تقویت وبسایتی که از سال ‪ ۲۰۰۰‬فعال بود‪ ،‬به آنچه داد که امروز م ‌یبینید‪.‬‬
‫رسان ‌های که در رقابتی دشوار‪ ،‬از جمله آنهایی که از حمای ‌تهای مادی‬
‫گسترده برخوردارند‪ ،‬توانست جای خود را در میان مخاطبانی باز کند که‬
‫م ‌یتوانند با مطالب و دیدگا ‌ههای خود در صفحات آن حضور داشته باشند‪.‬‬
‫حضوری که با «کیهان لایف» برای کسانی که به زبان انگلیسی م ‌ینویسند و‬

                    ‫م ‌یخوانند نیز ممکن شده است‪.‬‬
‫با وجود توقف انتشار نسخه چاپی کیهان لندن اما مدیریت کیهان نخواست‬
‫انتشار فرم سنتی روزنام ‌هی هفتگی را متوقف کند‪ .‬به همین دلیل خیلی‬
‫زود به انتشار آنلاین روزنامه نیز پرداخت که هفت ‌های ی ‌کبار روزهای شنبه‬
‫منتشر م ‌یشود‪ .‬این دور ‌هی جدید آنلاین این هفته به شماره ‪( ۲۰۰‬شماره‬

                      ‫مسلسل ‪ )۱۶۶۶‬رسیده است‪.‬‬
‫همکاران کیهان لندن‪ ،‬که این رسان ‌هی ملی حیات خود را مدیون تلاش‬
‫خستگ ‌یناپذیر همگی آنهاست‪ ،‬نم ‌یتوانند در کشورهای مختلف در یک‬
‫مکان ثابت به عنوان محل کار حضور داشته باشند اما ارتباطات آنها به‬
‫گون ‌های است که بیش از حضور در یک دفتر مشترک با یکدیگر تماس دارند‬
‫چرا که این تماس نه فقط در ساعات رایج کار بلکه شبان ‌هروزی است! بر‬
‫اساس این ارتباط مسئولانه است که وبسایت کیهان لندن روزانه چندین‬
‫بار با گزار ‌شها و گفتگوهای نوشتاری و ویدئویی «آلترناتیو»‪ ،‬و نه آنچه همه‬
‫در همه جا پیدا م ‌یکنند‪ ،‬آپدیت م ‌یشود‪ .‬در کنار آپدیت روزان ‌هی وبسایت‪،‬‬
‫هر هفته مسائل روز ایران و منطقه و جهان مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و‬
‫مهمترین آنها‪ ،‬از زاوی ‌هی روشنگری درباره منافع ایران و ایرانیان‪ ،‬به عنوان‬
‫گزار ‌شهای سیاسی و اجتماعی هفته برای هر شماره روزنامه آنلاین توسط‬

                    ‫همکارانمختلفتنظیمم ‌یشود‪.‬‬
‫نه تنها سی سال نسخ ‌هی چاپی کیهان لندن در غیاب اینترنت‪ ،‬یکی از‬
‫منابع مهم رویدادها و وضعیت جامعه ایران در سه دهه شصت و هفتاد و‬
‫هشتاد خورشیدی به شمار م ‌یرود (که در نخستین فرصت به صورت‬
‫دیجیتال آرشیو خواهد شد) بلکه ‪ ۲۰۰‬شماره روزنامه آنلاین هفتگی در‬
‫پنج سال گذشته نیز در دورانی که ایران همچنان در تب و تاب و فراز و‬
‫نشی ‌بهای سرنوش ‌تساز بسر م ‌یبرد‪ ،‬آیین ‌هی تما ‌منمای شرایط این دور ‌هی‬

                     ‫حساس از تاریخ کشور ماست‪.‬‬
‫با هم ‌هی این تلا ‌شها اما‪ ،‬خان ‌ه و کاشان ‌هی کیهان لندن در تهران است؛ در‬
‫مؤسس ‌هایکهبنیانگذارشبیشاز‪۷۵‬سالپیشآنراپیریختوم ‌یدانست‬
‫با تأسیس کیهان لندن در تبعید نیز یک رسان ‌هی ویژه را بنیاد م ‌ینهد‪ :‬تنها‬
‫رسان ‌‌هی خارج کشور که اکنون بیش از ‪ ۷۵‬سال پیشین ‌هی تاریخی دارد‬

          ‫و صاحب مؤسس ‌های در ایران است که غصب شده!‬

‫تلاش در نظام ورشکسته برای‬                                                               ‫ُحز ِن ایرانیان در غربت‬
   ‫ظهور «رهبر سوم»‬
                                                                           ‫در صفحه‪18‬‬

                                                                           ‫حمایت ستار ‪‎‬ههای فوتبال از وریا غفوری؛‬
                                                                           ‫ایندیپندنت‪ :‬تنش میان آی ‪‎‬تالله و‬
                                                                           ‫فوتبالیس ‪‎‬تها بر نارضایت ‪‎‬یها م ‪‎‬یافزاید‬
                                                                                  ‫****‬

                                                                           ‫احضار وریا غفوری به حراست وزارت‬
                                                                           ‫ورزش به خاطر انتقاد از «پروفسور ظریف»‬
                                                                                  ‫****‬

                                                                           ‫داور زن مانع نمایش بازى بایرن مونیخ و‬
                                                                           ‫آگسبرگ از تلویزیون جمهورى اسلامى‬
                                                                                   ‫****‬
‫شدت ملتهب است‪ .‬تغییراتی که به‬     ‫جمهوری اسلامی در حالی به تازگی‬                                                 ‫رئیس ورزش سازمان بسیج‪:‬‬
‫تازگی در ُمهر‌ههای آن صورت گرفته‪،‬‬   ‫چهلمین سالگرد انقلاب خود را فرتوت‬                                        ‫امیدوارماسرائیلتاالمپیکآیندهنابودشود!‬
‫در کنار دست و پا زدن جناح‌های‬     ‫و مستأصل جشن گرفت که آثار این‬                                               ‫****‬
‫مختلف‪ ،‬صحنه سیاسی داخلی ایران‬     ‫فرسودگی و ناتوانی از سراپای آن‬
‫در ما‌ههای آینده را تماشایی خواهد‬   ‫پیداست‪ .‬یک نظام ناکارآمد همراه با‬                                        ‫سه دختر اسکى‌باز ایران در فینال‬
‫کرد‪ .‬به نظر م ‌یرسد مناسباتی که نظام‬ ‫داغ ننگ فساد بر پیشانی‪ ،‬اما پرمدعا و‬                                              ‫مسابقات جهان‬
‫در طبقه بالای قدرت با به کار گرفتن‬                                                          ‫در صفحه ‪10‬‬
‫برخی کارگزاران به وجود آورده دچار‬           ‫لافزن و گزاف ‌هگو‪.‬‬
‫یک تنش ویرانگر است‪ .‬در صفحه ‪2‬‬     ‫جدا از شعارها و ادعاهای مقامات‪،‬‬
                   ‫وضعیت درونی جمهوری اسلامی به‬

                   ‫صفحه ‪13‬‬                ‫صفحه ‪7‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬                  ‫در این شماره می خوانید‪:‬‬

‫=هشدار سفیر آمریکا در بیروت به =اسلام ز ‌نستیز‪ :‬ما زنان باید بپا خیزیم = سرگرمی ‪-‬جدول ‪ -‬سودوکو‬

                   ‫صفحه ‪14‬‬                ‫افزایش قدرت حز ‪‎‬بالله در دولت لبنان صفحات ‪ 8‬و ‪9‬‬

‫=روزنامه نگاران‪ -‬ژیلا بنی یعقوب (‪)10‬‬      ‫= «زن روز» و «مرد روز»‬        ‫صفحه ‪4‬‬

                   ‫صفحه ‪15‬‬                ‫=گفتگوی اختصاصی کیهان لندن با صفحه ‪11‬‬

‫شاهزاده رضا پهلوی؛ ققنوس‪ :‬نقشه راه =سرقت عجیب آستان قدس رضوی‪= :‬اتحادیه اروپا با اسلامگرایی به نحوی‬
‫تغییر متن سرود م ّلی «ای ایران» به مدح خودآزارانه نرد عشق م ‌یبازد‬
                                          ‫برای آینده ایران‬

                   ‫صفحه ‪17‬‬ ‫و ثنای امامان شیعه!‬         ‫صفحه ‪6‬‬                              ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
                                                                             ‫‪www.kayhanlife.com‬‬
‫=دو دانشگاه «شهیدبهشتی» و «شریف»‬                      ‫=«مهار رژیم ایران» هدف مشترک صفحه ‪12‬‬

‫=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران تحریم شدند‬                   ‫آمریکا و اروپا‬
   1   2   3   4   5   6