Page 6 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۲۱۲ (دوره جديد
P. 6

‫صفحه ‪ - Page 6 - 6‬شماره ‪۱۶۷۸‬‬
                                                                                                   ‫جمعه ‪ ۳‬تا پنجشنبه‪ ۹‬خرداد ماه ‪139۸‬خورشیدی‬

‫تاز ‌هترین دستورات اقتصادی حسن روحانی‪:‬‬                                          ‫اژ ‌های‪ :‬از «ب ‌یعفت ‌یها» فیلم بگیرید و بفرستید!‬
      ‫عوا ‌مفریبی یا توهم؟‬
                                                                                                   ‫=محسن ‌یاژ‌های«متدینین»‬
‫آمار گردشگران به کشور‪ ،‬انتظاری‬                   ‫نمایند‪.‬‬    ‫=مشخص نیست روحانی‬              ‫مجازی به اهداف خود برسند‪».‬‬     ‫برای مقامات قضائی نم ‌یفرستیم؟»‬   ‫را تشویق به واکنش متقابل‬
‫ب ‌یپایه و به شدت دور از واقعیت است‪.‬‬   ‫به نظر م ‌یرسد رئیس دولت تصور‬      ‫چطور انتظار دارد ایرانیان‬       ‫محسن ‌یاژ‌های با بیان اینکه «در‬     ‫اینطور که به نظر م ‌یرسد معاون‬    ‫و فیلمبرداری و عکسبرداری‬
‫اما به نظر م ‌یرسد دستورات ناگهانی‬    ‫م ‌یکند عدم سرمای ‌هگذاری ایرانیان‬    ‫خارج از کشور دارایی خود را‬       ‫مقاطعی با کمال تأسف این موضوع‬      ‫اول قو‌هقضاییه به موضوع پخش‬     ‫از کسانی کرده که به گفته‬
‫و دور از واقعیت حسن روحانی ابعاد‬     ‫خارج کشور در ایران به دلیل «قوانین‬    ‫در اقتصادی که رکود تورمی‬        ‫در حال جا افتادن است»‪ ،‬گفته که‬     ‫ویدئوهایی از نحوه برخورد آمران‬    ‫وی در پی رواج «ب ‌یعفتی»‬
‫دیگری هم دارد‪ .‬او در دستوری به‬      ‫زائد و دست و پا گیر» است! این در‬     ‫بیش از یک دهه است گلوی‬         ‫«کسانی هم دانسته یا نادانسته با این‬   ‫حکومتی در اجرای «امر به معروف و‬
‫وزارت جهاد کشاورزی این وزارتخانه‬     ‫حالیست که مشخص نیست روحانی‬        ‫آن را فشرده و فساد و رانت‬                           ‫نه ‌ی از منکر» در فضای مجازی توسط‬       ‫در جامعه هستند‪.‬‬
‫را ملکف کرده در جهت رسیدن به‬       ‫چطور انتظار دارد ایرانیان خارج از‬    ‫ومافیابرآنحکومتم ‌یکند‪،‬‬            ‫موضوع همراهی م ‌یکنند‪».‬‬     ‫هشت ‌گهای «چهارشنب ‌ههای سفید»‪،‬‬   ‫= د ر سا ل‌ها ی ا خیر‬
‫خودکفایی در محصولات اساسی‬        ‫کشور سرمایه خود را در اقتصادی که‬                        ‫معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه‬   ‫«دوربین ما‪ ،‬اسلحه ما»‪« ،‬تماشاچی‬   ‫کمپین‌های مختلفی برای‬
‫کشاورزی برای تولید آنها در داخل و‬    ‫رکود تورمی بیش از یک دهه است‬          ‫سرمای ‌هگذاریکنند؟‬       ‫دشمن به دنبال دور کردن مردم از‬     ‫نباشیم» و «دختران خیابان انقلاب»‬   ‫مبارزه با حجاب اجباری‬
‫یا در صورت ضرورت تولید از طریق‬      ‫گلوی آن را م ‌یفشارد و فساد و رانت و‬   ‫= حسن ر و حا نی به‬           ‫ارز ‌شهای انقلابی است‪ ،‬گفته‪« :‬آنها‬   ‫اشاره دارد‪ .‬بیشتر این ویدئوها توسط‬  ‫و مقابله با اجرای «امر به‬
                     ‫مافیا بر آن حکومت م ‌یکند‪ ،‬وارد کشور‬   ‫سازما ‌نها و نهادهای اجرایی‬      ‫به دنبال آن هستند تا مردم کشورمان‬    ‫شهروندان در داخل ضبط شده و در‬    ‫معروف و نهی از منکر» به‬
    ‫کشورهای همسایه اقدام کند!‬     ‫کرده و خود را در خطر برخوردهای‬      ‫و همینطور صدا و سیمای‬         ‫نسبت به ارز ‌شها و باورهای دین ‌یشان‬  ‫فضای مجازی از جمله از طریق مسیح‬
‫همچنین وزارتخان ‌ههای آموزش و‬      ‫تند و خودسرانه و بدون معیار نهادهای‬   ‫جمهوریاسلامیدستورداده‬                                                        ‫راه افتاده‪.‬‬
‫پرورش و علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬                          ‫کهدرجهترونقفعالی ‌تهای‬             ‫اعتماد و ایما ‌نشان بکاهد‪».‬‬         ‫علینژاد منتشر م ‌یشود‪.‬‬  ‫= خود جامعه در برابر‬
‫باید با کاهش ساعات آموز ‌شهای صرفا‬       ‫امنیتی و اطلاعاتی قرار دهند!‬   ‫اقتصادی‪،‬آموزشیوفرهنگی‬         ‫اژ‌های اظهار داشت‪« :‬کسی‬         ‫تعدادی از زنان حاضر در این‬      ‫دخالت‌های حکومت در‬
‫نظری‪ ،‬برای آموزش مهار ‌تهای عملی‬     ‫البته حسن روحانی که گویا «از دنیا‬    ‫و همچنین ا شتغا لز ا یی‬        ‫م ‌یخواهد در داخل اتوبوس‪ ،‬در کوچه‬    ‫کمپی ‌نها بازداشت و به احکامی چون‬  ‫زندگی خود و مقررات‬
‫و توسعه آنها در مراکز آموزشی اقدام‬    ‫ب ‌یخبر» است در دستوری دیگر به‬      ‫اقدامات لازم را به عمل آورند!‬     ‫یا خیابان امر ب ‌ه معروف و نهی از‬    ‫زندان و شلاق محکوم شدند و گاه‬    ‫تحمیلی‪ ،‬با ابتکارات مختلف‬
‫کنند‪.‬حسن روحانی به دیگر سازما ‌نها‬    ‫سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬                        ‫منکر کند‪ ،‬م ‌یترسد‪ ،‬همه متدینین ما‬
‫و نهادهای اجرایی و همینطور صدا و‬     ‫گردشگری نیز دستور داد که با توجه به‬   ‫حج ‌تالاسلام حسن روحانی رئیس‬      ‫نم ‌یتوانند این هنجارشکنی را تحمل‬       ‫مجبور به ترک ایران شد‌هاند‪.‬‬      ‫یستادگی م ‌یکند‪.‬‬
‫سیمای جمهوری اسلامی نیز دستور‬      ‫وضعیتبارندگ ‌یهادرسالجاریوتأمین‬     ‫دولت دوازهم در دستوراتی اقتصادی‬    ‫کنند و چرا نشست ‌هایم تا یک دستگاه‬   ‫اژ‌های معاون اول قو‌هقضاییه عنوان‬
‫داده که در جهت رونق فعالی ‌تهای‬     ‫شرایط مناسب برای جذب گردشگر در‬      ‫خواستار جذب سرمای ‌ههای ایرانیان‬                        ‫کرد‪« :‬چرا ما منفعل شد‌هایم و اقدامی‬ ‫معاون اول قو‌هقضاییه م ‌یگوید «چرا‬
‫اقتصادی‪ ،‬آموزشی و فرهنگی و‬        ‫زمینه توسعه این صنعت اقدام کنند‪.‬‬     ‫خارج از کشور‪ ،‬توسعه گردشگری‪،‬‬         ‫حکومتی بیاید‪ ،‬برخورد کند!»‬    ‫در مقابل هنجارشکنان نم ‌یکنیم و در‬
‫همچنین اشتغالزایی اقدامات لازم را به‬   ‫جذب گردشگر یکی از شعارهای‬        ‫اشتغال‪ ،‬خودکفایی در محصولات‬      ‫این سخنان ب ‌یپایه و ادعاهای‬                         ‫ما از کسانی که به دنبال قانو ‌نگریزی‬
                     ‫روحانی از سال ‪ ۱۳۹۲‬تا کنون بوده‬     ‫کشاورزی و همچنین رونق فعالی ‌تهای‬   ‫اژ‌های و امثال او در حالیست که خود‬          ‫این خصوص نگرانیم‪».‬‬
           ‫عمل آورند!‬     ‫است اما هم دولت نخست و هم دولت‬      ‫اقتصادی‪،‬آموزشیوفرهنگیشدهاست!‬      ‫شهروندان ایران در برابر امر و نه ‌یهای‬ ‫محسن ‌یاژ‌های م ‌یگوید‪« :‬دشمن‬    ‫و ب ‌یعفتی هستند‪ ،‬فیلم نم ‌یگیریم و‬
‫در این میان مشخص نیست صدا‬        ‫دوم وی در این روند مردود شده و‬      ‫حسن روحانی روز دوشنبه ‪۳۰‬‬        ‫مأموران و دخال ‌تهای حکومت در‬      ‫به دنبال رواج ب ‌یعفتی و ب ‌یاخلاقی‬
‫و سیمای رژیم و دیگر دستگا‌ههای‬      ‫نتوانسته وعد‌ههایی که داده بود را‬    ‫اردیبهش ‌تماه در دستوراتی عجیب‬     ‫زندگی خودشان م ‌یایستند و با‬      ‫در جامعه است تا پایبندی مردم‬     ‫برای مقامات قضائی نم ‌یفرستیم؟!» او‬
‫اجرایی چطور م ‌یتوانند برای افزایش‬    ‫عملی کند‪ .‬اکنون و در بحران سیاسی‬     ‫و مضحک به وزارتخان ‌هها و صدا و‬    ‫ابتکارات گوناگون از جمله شعار و از‬   ‫را بکاهد‪ ».‬او گفته که دشمن «با‬
‫اشتغالزایی اقدام کنند و اگر قادر به این‬ ‫ایران در حوزه بی ‌نالمللی انتظار افزایش‬ ‫سیمای حکومت خواستار توسعه‬       ‫سربرداشتن حجاب و رقص و آواز و‬      ‫آموزش مأمورین خودشان به دنبال‬    ‫با ترغیب «آت ‌شب ‌هاختیارها» گفته چرا‬
‫کارم ‌یبودندچراتاکنوناقدامنکرد‌هاند!‬                       ‫صنعت گردشگری‪ ،‬جذب سرمای ‌ههای‬     ‫شادی‪ ،‬جمهوری اسلامی و مقررات‬      ‫هنجارشکنی در جامعه و کنار زدن‬
‫و یا مشخص نیست وزارت جهاد‬                             ‫ایرانیان خارج از کشور‪ ،‬خودکفایی در‬                       ‫روسری هستند تا با پخش در فضای‬    ‫متدینین نشست ‌هاند تا یک دستگاه‬
‫کشاورزی که در مدیریت و ساماندهی به‬                                              ‫تحمیلی آن را به هیچ م ‌یگیرند‪.‬‬
‫کشاورزان سی ‌لزده وامانده است چگونه‬                             ‫محصولات کشاورزی شد‪.‬‬                                           ‫حکومتی بیاید‪ ،‬برخورد کند!‬
‫قرار است در شرایط بحران و گرانی‬                          ‫به گزارش خبرگزاری ایسنا حسن‬
‫و تحریم‪ ،‬خودکفایی در محصولات‬                           ‫روحانی به دستگا‌ههای اجرایی‬                                             ‫به گزارش خبرگزاری ایسنا‪،‬‬
‫اساسی کشاورزی ایجاد کند؟!‬                             ‫دستور داد تا برای تسهیل فرآیند‬
‫واقعیت اینست که دستورات روحانی‬                          ‫سرمای ‌هگذاری داخلی و خارجی و رفع‬                                          ‫غلامحسین‬ ‫حج ‌تالاسلام‬
‫نه از نظر سازمانی و ساختاری و نه از نظر‬                      ‫موانع آن به ویژه در زمینه مقررات زائد‬
‫بودج ‌ه‪ ،‬آنهم در این شرایط اصلا امکان‬                       ‫و دست و پاگیر و غیرضروری و جذب‬                                           ‫محسن ‌یاژ‌های معاون اول قوه قضائیه‬
‫عملی شدن ندارند‪ .‬حسن روحانی یا با‬                         ‫سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و‬
‫انگیزه عوا ‌مفریبی این دستورات را به‬                       ‫همچنین واگذاری بنگا‌ههای اقتصادی‬                                          ‫امروز چهارشنبه اول خردادماه در‬
‫وزارتخان ‌هها و نهادهای مختلف داده و یا‬                      ‫به بخش غیردولتی بطور جدی تسریع‬
‫واقعا دچار توهم است و خبر از آنچه در‬                                                                                 ‫مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق‬

    ‫کشور و جهان م ‌یگذرد ندارد!‬                                                                                  ‫و جدید دادگستری کل استان‬

                                                                                                   ‫هرمزگان‪ ،‬گفته است‪« :‬دشمن به‬

                                                                                                   ‫دنبال رواج ب ‌یعفتی و ب ‌یاخلاقی‬

                                                                                                   ‫در جامعه است تا پایبندی مردم را‬

                                                                                                        ‫بکاهد‪».‬‬

                                                                                                   ‫وی پرسیده‪« :‬چرا از انجام‬

                                                                                                   ‫امرب ‌همعروف و نهی از منکر م ‌یترسیم؟‬

                                                                                                   ‫چرا از پخش این موضوع در شبک ‌ههای‬

                                                                                                   ‫بیگانه و معاند م ‌یهراسیم؟ چرا ما از‬

                                                                                                   ‫کسانی که به دنبال قانو ‌نگریزی و‬

                                                                                                   ‫ب ‌یعفتی هستند‪ ،‬فیلم نم ‌یگیریم و‬

‫جواد کریمی قدوسی‪ :‬نفوذ ‪‎‬یها‪ ،‬دوتابعیت ‪‎‬یها و کودتاچ ‪‎‬یها در یک کارخانه دیگر تعطیل شد؛‬

‫‪ ۱۰۰۰‬فرصت شغلی از دست رفت‬                             ‫تیررس سپاه پاسداران قرار م ‪‎‬یگیرند‬

‫ایـن واحـد تولیـدی بعـد از تعطیلـی‬    ‫=فاز اول این کارخانه با‬         ‫با آمریکا و جبهه دشمنان انقلاب‬     ‫وزارتخانه و اطلاعات سپاه تاکید‬     ‫پیام انتصاب سردار فدوی به عنوان‬   ‫‪-‬جواد کریمی قدوسی‬
‫کارخانـه بیـکار شـدند و امیدوارنـد‬    ‫سرمای ‌هگذاری ‪ 200‬میلیارد‬        ‫و نظام اسلامی هستیم و این فضا‬     ‫کردند که الحمدلله اکنون شرایط‬      ‫جانشین فرمانده کل سپاه چیست‪،‬‬     ‫م ‪‎‬یگوید‪ ،‬انتصا ‌بهای اخیر‬
‫بـرای تأمیـن هزینـه زندگـی خـود‬     ‫تومانی و فاز دوم آن نیز با‬        ‫ترکیبی از عملیات روانی و عملیات‬                        ‫گفته او سال‌ها فرمانده نیروی‬     ‫سپاه سبب تقویت و اقتدار‬
‫بتواننـد از مقـرری بیمـه بیـکاری‬     ‫سرمای ‌هگذاری ‪ 300‬میلیارد‬        ‫سایبری‪ ،‬تحرکات نظامی‪ ،‬دیپلماسی‬           ‫بسیار مطلوب است‪».‬‬     ‫دریایی سپاه بوده و در این کسوت‬    ‫سازمان اطلاعاتی سپاه‬
                     ‫تومانی باعث اشتغال ‪500‬‬          ‫عمومی و القای رعب و وحشت است‬      ‫خبرگزاری خانه ملت از کریمی‬       ‫تلاش کرده است‪ ،‬با توجه به اینکه‬   ‫خواهد شد و تغییرات اخیر‬
         ‫اسـتفاده کننـد‪.‬‬    ‫نفر به صورت مستقیم و ‪1000‬‬        ‫و در این نبرد لحظ ‪‎‬های از اندیشیدن‬   ‫قدوسی پرسیده «چرا ‪BBC‬‬          ‫امروز «تهدیدهای ایران بیشتر در‬    ‫سپاه برای حفظ انقلاب و‬
‫کارگران اخراج شده با بیان اینکه‬     ‫نفر به صورت غیرمستقیم‬          ‫به آمریکا و تمرکز بر دشمن‪،‬‬       ‫نسبت به تغییرات جدید سپاه‬        ‫حوزه دریایی است» انتصاب فدوی‬     ‫همکاری با وزارت اطلاعات‬
‫وضعیت تولید در کارخانه تا کنون‬                          ‫تشخیص راهبردها و الگوی رفتاری‬     ‫حساس شده؟» که پاسخ داده‪،‬‬        ‫به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه‬
‫خوب بوده گفت ‌هاند با توجه به وضعیت‬            ‫م ‌یشود‪.‬‬                           ‫«دشمن کار خودش را می‌کند و‬       ‫پیام دارد و «به دشمن می‌فهماند که‬     ‫بسیار موثر خواهد بود‪.‬‬
‫نامناسب معیشت و شرایط دشوار‬       ‫= علی مهد و ی ر ئیس‬                 ‫آن نباید غافل شویم‪».‬‬    ‫موقعی که عکس‌العمل‌های منفی‬                         ‫‪-‬ایننمایندهگفتهخامن ‪‎‬های‬
‫اقتصادی انتظار دارند تا کارفرما با‬    ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬           ‫برخی تحلیلگران معتقدند نهادهای‬     ‫انجام می‌دهد نشان می‌دهد که‬          ‫ما متوجه دریا نیز هستیم‪».‬‬   ‫در جلسه با اطلاعاتی‪‎‬ها‬
‫بازگشایی کارخانه امکان اشتغال دوباره‬   ‫تجارت ایلام سال ‪1390‬‬           ‫امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی‬    ‫شلیک‌های ما به هدف خورده و‬       ‫قدوسی تاکید کرده این انتصاب‬     ‫خواستار همکاری وزارت‬
                     ‫کارخانه نورد شهرستان‬           ‫برای مقابله با آنچه علی خامنه‪‎‬ای‬                        ‫«الحمدلله به‌موقع‪ ،‬خوب و موثر‬    ‫اطلاعات و اطلاعات سپاه‬
      ‫را برای آنها فراهم کند‪.‬‬   ‫ایوان را «پیشانی صنعت‬          ‫«فتنه ‪ »۸۸‬نامیده آرایش جدید‬            ‫مسیر درستی رفتیم‪».‬‬
‫محمد عبدی مدیرعامل کارخانه‬        ‫فولاد در منطقه غرب کشور»‬                            ‫وی با بیان اینکه به زودی تاثیرات‬            ‫انجام شده است‪».‬‬           ‫شده است‪.‬‬
‫نورد ایوان نیز در گفتگو با خبرگزاری‬                                    ‫گرفت ‌هاند‪.‬‬  ‫مهم انتصاب‌های اخیر سپاه در حوزه‬    ‫تاکید خامنه‪‎‬ای به همکاری وزارت‬
‫ایلنا درباره مشکلات به وجود آمده‬          ‫معرفی کرده بود‪.‬‬        ‫محمود علوی وزیر اطلاعات‬        ‫منطقه‪ ،‬نفوذی‌ها‪ ،‬دوتابعیتی‌ها‪،‬‬                        ‫جواد کریمی قدوسی عضو جنجالی‬
‫در این کارخانه گفته است‪« :‬دو‬                           ‫جمهوری اسلامی‪ ۳۰ ،‬فروردین‪،‬‬       ‫عوامل کودتاچی و تحریم‌ها مشخص‬           ‫اطلاعات و اطلاعات سپاه‬   ‫کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای‬
‫سال است این واحد صنعتی دچار‬       ‫کارخانه فولاد «نورد ایوان» پس‬      ‫در نماز جمعه تهران گفته بود‪ ،‬که‬    ‫خواهد شد‪ ،‬بیان کرد‪« :‬از عصبانیت‬     ‫در ادامه مصاحبه کریمی قدوسی‬     ‫اسلامی تهدید کرده با انتصاب‪‎‬های‬
‫مشکلا تی ا ست ‪ .‬با و جو د قو ل‬      ‫از تعطیلات نوروز خط تولید خود را‬     ‫در سال ‪ ۱۳۹۷‬ده‪‎‬ها جاسوس که‬       ‫‪ BBC‬م ‌یتوانیم متوجه شویم که‬      ‫به تغییر و تحولات در اطلاعات سپاه‬  ‫جدید در سپاه پاسداران انقلاب‬
‫مسئولان برای کمک به این واحد‬       ‫متوقف کرده و کارگران این مجموعه‬     ‫جذب دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه‬     ‫تصمیمات خوبی در سپاه پاسداران‬      ‫اشاره کرده و گفته «انتصاب‌های‬    ‫اسلامی نفوذ ‪‎‬یها‪ ،‬دوتابعیتی‪‎‬ها‪،‬‬
‫تولیدی هم‌اکنون پس از چند ماه‬                           ‫شده بودند‪ ،‬در مراکز حساس کشور‬     ‫انقلاب اسلامی اتخاذ و انجام شده‬     ‫اخیر سبب تقویت و اقتدار سازمان‬    ‫کودتاچ ‪‎‬یها و کاسبان تحریم‌ در‬
‫که از تعطیلی آن می‌گذرد هیچ‬           ‫تولیدی از کار بیکار شد‌هاند‪.‬‬   ‫شناسایی شدند و به دستگاه قضایی‬                         ‫اطلاعاتی سپاه خواهد شد‪ ،‬تغییرات‬
‫مسئولی به مشکلات این کارخانه‬       ‫مجتمع نورد ایوان غرب در سال‬       ‫معرفی و در اختیار این دستگاه قرار‬                ‫است!»‬     ‫اخیر سپاه برای حفظ انقلاب و‬       ‫تیررس سپاه قرار خواهند گرفت‪.‬‬
                     ‫‪ ۱۳۸۷‬در ایلام و در شهرک صنعتی‬                          ‫شنبه ‪ ۲۸‬اردیبهشت‪ ،‬حسین طائب‬       ‫همکاری با وزارت اطلاعات بسیار‬    ‫خبرگزاری «خانه ملت» وابسته به‬
         ‫توجه نمی‌کند‪».‬‬     ‫شهر ایوان تأسیس و در سال ‪ ۱۳۹۰‬با‬                 ‫گرفتند‪.‬‬    ‫به عنوان مسئول اطلاعات سپاه‬       ‫موثر خواهد بود‪ ،‬زیرا هماهنگی‌های‬   ‫مجلس‪ ،‬س ‌هشنبه ‪ ۳۱‬اردیبهشت‪،‬‬
‫عبدی افزوده است‪« :‬این کارخانه به‬     ‫ظرفیت تولید ‪ ۱۵۰‬هزار تن میلگرد‬      ‫او مدعی شد‪ ،‬گزارش شناسایی این‬     ‫و سرتیپ حسن محقق به عنوان‬        ‫بین وزارت اطلاعات و اطلاعات‬     ‫مصاحبه‪‎‬ای از کریمی قدوسی منتشر‬
‫عنوان بزرگترین کارخانه استان ایلام در‬                       ‫جاسوس ها موجب بهت همه‌ کسانی‬                          ‫سپاه دقیق‌تر و ب ‌هروز شده است‪.‬‬   ‫کرده که موضوع آن انتصابات اخیر‬
‫‪ ۲‬فاز با سرمای ‌هگذاری ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬       ‫مورد بهر‌هبرداری قرار گرفت‪.‬‬    ‫شد که در جریان عملکرد وزارت قرار‬         ‫جانشین او معرفی شدند‪.‬‬     ‫در جلسه‌ای که مسئولان وزارت‬
‫تومان‪ ،‬سهم قابل توجهی در اشتغال‬     ‫این کارخانه پس از ‪ ۱۰‬سال کار‪ ،‬به‬     ‫گرفتند و سروی ‌سهای بیگانه‌ای که‬    ‫حسین سلامی فرمانده کل سپاه در‬      ‫اطلاعات با مقام معظم رهبری‬             ‫سپاه پاسداران است‪.‬‬
‫دارد اما متأسفانه همچنان با مشکلاتی‬   ‫دلیل بحران اقتصادی و اختلاف میان‬     ‫اقدام به جذب این افراد کرده بودند‬   ‫مراسم معارفه آنها گفت‪« ،‬ما امروز‬    ‫داشتند ایشان بر همکاری بین این‬    ‫این نماینده با تاکید بر اینکه‬
                     ‫سهامداران تعطیل و کارگران آن بیکار‬                       ‫در فضای جنگ تما ‌معیار اطلاعاتی‬                       ‫مسئول سازمان حفاظت اطلاعات‬
      ‫دست به گریبان است‪».‬‬                                ‫را دچار سرگیجه کرد!‬                                           ‫سپاه و نمایندگی ولی فقیه در‬
‫مدیرعامل این کارخانه معتقد است‬                  ‫شد‌هاند‪.‬‬    ‫وی در مورد اقدامات معاونت ضد‬                                            ‫سپاه با حکم مستقیم علی خامنه‪‎‬ای‬
‫«این کارخانه دارای حمایت قضایی‬      ‫یکی از مهمترین اختلا ‌فها میان‬      ‫جاسوسی وزارت اطلاعات نیز گفت‪،‬‬                                            ‫منصوب می‌شوند ادغام «معاونت‬
‫است و مشکل به گونه‌ای است که‬       ‫سهامداران این کارخانه به افزایش‬     ‫«در عرصه ضدجاسوسی وزارت‬                                               ‫اطلاعات راهبردی سپاه» و «سازمان‬
‫مسئولان به راحتی م ‌یتوانند مداخله‬    ‫سرمایه‪ ،‬جذب نقدینگی و سرمای ‌هگذار‬    ‫اطلاعات راهبرد را از ضدجاسوسی‬                                            ‫اطلاعات سپاه» را تایید کرده است‪.‬‬
‫و آن را رفع کنند‪ .‬اکنون اگرچه مشکل‬    ‫جدید باز م ‌یگردد‪ .‬گفتنی است فاز‬     ‫پدافندی به ضدجاسوسی آفندی و‬                                             ‫وی همچنین با اشاره به تحولات‬
‫بین سهامداران است اما آیا این کارخانه‬  ‫اول این کارخانه با سرمایه‌گذاری‬     ‫تهاجمی تغییر داده است و در مصاف‬                                           ‫منطقه و خلیج فارس‪ ،‬تحری ‌مها‬
‫ارزش رایزنی و مساعدت مسئولان را‬     ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد تومانی و فاز دوم آن‬     ‫با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه‪،‬‬                                            ‫و مسائل کشتیرانی‪ ،‬تاکید کرده‪،‬‬
                     ‫نیز با سرمایه‌گذاری ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬     ‫متخاصم و دشمن‪ ،‬ضربه‌های کاری‬                                            ‫انتصاب‌ها و اقدامات بسیار راهگشایی‬
             ‫ندارد؟»‬     ‫تومانی باعث اشتغال ‪ ۵۰۰‬نفر به‬                                                                ‫برای پیشبرد اهداف و ماموریت‌های‬
‫حالا مسئولان دولتی در شرایطی‬       ‫صورت مستقیم و ‪ ۱۰۰۰‬نفر به صورت‬          ‫را به آنها وارد کرده است‪».‬‬                                         ‫ویژه سپاه در این مقطع حساس‬
‫نسبت به وضعیت این کارخانه و‬                            ‫بودجه سپاه پاسداران در سال‬                                             ‫انجام شده است و این چهر‌هها بسیار‬
‫کارگران بیکارشده ب ‌یتفاوت هستند‬            ‫غیرمستقیم م ‌یشود‪.‬‬     ‫‪ ۹۸‬نسبت به سال ‪ ۹۷‬رقمی حدود‬
‫که علی مهدوی رئیس سازمان‬         ‫در ایـن کارخانـه تنهـا خـط تولید‬     ‫‪۱٫۳‬هزار میلیارد تومان کاهش پیدا‬                                                    ‫باتجربه هستند‪.‬‬
‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایلام سال‬       ‫میلگـرد آجـدار فعـال بود کـه اکنون‬    ‫کرد اما وزارت اطلاعات با افزایش‬                                           ‫عضو فراکسیون «نمایندگان‬
‫‪ ۱۳۹۰‬کارخانه نورد شهرستان ایوان‬     ‫بـر اسـاس گزار ‌شها همـه ‪ ۵۰‬کارگر‬    ‫‪۱۸‬هزار میلیارد تومانی نسبت به‬                                            ‫ولایی» در پاسخ به این پرسش که‬
‫را «پیشانی صنعت فولاد در منطقه‬                          ‫سال قبل از آن حدود ‪۵۸٫۲‬هزار‬

   ‫غرب کشور» معرفی کرده بود!‬                              ‫میلیارد تومان سهم گرفت‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11